چنانچه شما شخص حقیقی باشید یا شخص حقوقی برای ثبت برند فارسی و لاتین باید مدارک مختلفی ارائه دهید. همچنین همیشه برای ثبت برند لاتین مجبور به ارائه کارت بازرگانی نیستید. بلکه می توان اقداماتی را انجام داد تا بدون نیاز به ارائه کارت بازرگانی برند لاتین خود را ثبت کنید.