مدت زمان ثبت شرکت به عواملی زیادی بستگی دارد که در مراحل ثبت شرکت با آنها روبرو خواهیم شد.

مرحله اول) مرحله تایید نام شرکت: اولین مرحله برای ثبت شرکت تایید نام شرکت است. این روند به طور میانگین و با توجه به شهری که قصد ثبت شرکت در آن دارید، حدود یک الی چهار روز بطول می انجامد.

چنانچه قصد ثبت شرکت در تهران را داشته باشید، تایید نام شرکت توسط کارشناسان اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران معمولا کمتر از 2 روز انجام می شود.

مرحله دوم) تهیه مدارک لازم توسط متقاضی: مدت زمان لازم برای تهیه مدارک کاملا بستگی به سرعت عمل شما در ارسال مدارک برای موسسه حقوقی بازرگان دارد. بنابراین این مدت زمان اصلا قابل پیش بینی نبود و تا حدود بسیار زیادی بستگی به متقاضیان ثبت شرکت و شرکا و سهامداران شرکت دارد.

مرحله سوم) پس از ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها : پس از ارسال مدارک تکمیل شده از طریق مراکز پستی منتخب به اداره ثبت شرکتها ، معمولا 5 تا 7 روز کاری زمان لازم است تا کارشناسان اداره ثبت شرکتها مدارک ارسالی را بررسی نمایند.

همچنین اوراق ارسالی را بایستی مهر و امضاء شده و نسبت به تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی به شرکت تقاضا شده اقدام شود.

در پایان مراحل ثبت شرکت به طور کامل به پایان می رسد.