هرگونه جابجایی دفتر به خارج از محدوده شهر یا روستای مندرج در پروانه ممنوع است. دفتر می تواند با ارائه تقاضا به کارگروه و در صورت داشتن شرایط بند 3-1 پیوست شماره 2 اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی موضوع مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 19/12/97 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و دریافت تاییدیه کارگروه برای مکان و نشانی جدید پیشنهادی و اخذ تاییدیه اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.(دفتر می تواند حسب مورد با اخذ تاییدیه کارگروه نسبت به ایجاد باجه موقت حداکثر به مدت یک ماه در سال، در محلی به جز محل استقرار دفتر اقدام نماید.)