اگر از ارائه دفاتر پلمپ خودداری نمایید مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات خواهید شد.