یکی از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت ، تصمیم گیری برای تعیین موضوع فعالیت است. تعیین موضوع فعالیت شرکت با توجه به نظر شرکا انجام شده و حدود فعالیت شرکت را مشخص می نماید. به عبارت دیگر دامنه عملیات شرکت نمی تواند خارج از موضوع فعالیت ثبت شده باشد.