معمولا تغییراتی که در اساسنامه شرکت ذکر شده باشد ،که این موارد از این دسته می باشند ،در مجمع فوق العاده قابل انجام می باشد.