برای ثبت تغییرات شرکت ،مدارکی اعم ازشرکت نامه، اظهار نامه و اساسنامه مورد نیاز می باشد در بعضی مواقع ،جهت تغییر در اعضای شرکت مدارک هویتی هم مورد نیاز است .