۱ – اسکن پاسپورت اعضاء شرکت ۲ – اعلام موضوع فعالیت شرکت ۳ – معرفی اعضای شرکت + میزان سهام هر یک (امکان ثبت شرکت با ۱ نفر نیز امکانپذیر است. در این صورت مدیرعامل مالک ۱۰۰ درصد شرکت و سهام است) ۴ – معرفی حداقل ۳ نام جهت نام شرکت ۵ – معرفی مشخصات تماس آدرس، تلفن، ایمیل اعضاء شرکت در ایران