مدارک لازم برای ثبت شرکت با توجه به نوع شرکتی که انتخاب می کنید متفاوت است.

اما به طور کلی مدارک زیر برای اکثر شرکت ها مشترک است :

  1. دو نسخه شرکتنامه تکميل شده
  2. دو نسخه تقاضانامه تکميل شده
  3. دو نسخه اساسنامه تکميل شده
  4. تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي
  5. اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردی که ثبت موضوع فعالیت آن نياز به مجوز داشته باشد.
  6. تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار (درمواردي که تعداد شرکا بيش از 12 نفر باشند)
  7. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس
  8. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
  9. اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.