• اصل اظهارنامه پلمپ مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت
  • تصویر کارت ملی متقاضی پلمپ دفاتر
  • تصویر پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسب