۱ – تکمیل مدارک و مطالعه قوانین شرایط خدمت ۲ – ثبت سفارش خدمت و پرداخت کامل مبلغ خدمت ۳ – ارسال مدارک برای متخصص جهت شروع پروسه اجرایی ۴ – ارسال مدارک (اساسنامه شرکت) به ایران جهت امضاء موسس یا موسسین و ارسال مجدد مدارک به کشور ارمنستان (با هماهنگی با متخصص٬‌ هزینه ارسال به عهده متخصص خواهد بود) ۵ – تکمیل فرایند ثبت و صدور سند شرکت ۶ – سفارش مهر شرکت ۷ – اتمام کار و ارسال اصل مدارک شرکت به ایران