افرادی که کارت مرزنشینی دارند، می‌توانند به ازای هر نفر، کالا وارد کشور کنند. هدف از صدور کارت مرزنشینان کمک به اشتغال ‌زایی برای مرزنشینان کشور است.