بله ،  تمامی کارگاههای تولیدی صنایع دستی دارای مجوز،  از پرداخت مالیات معاف می باشند.