یعنی داشتن سابقه کار به عنوان قاضی، سر دفتر، مدیر دفتر شعبه، کارمند حقوقی دفتر خانه، کارشناس حقوقی، وکیل، استاد دانشگاه، مدیر حقوقی، متصدی/منشی شعبه، مشاور حقوقی، محقق/پژوهشگر می باشد. همچنین پنج سال سابقه کار برای همه اجباری است لیکن ذکر تمامی مشاغل برای امتیاز دهی لازم است.