برای صدور پروانه دفاتر جدید در سال 1400، حق امتیاز صدور پروانه به شرح ذیل دریافت می شود: 1. کلان شهرها: مبلغ 584.000.000 ریال(پانصد و هشتاد و چهار میلیون ریال) 2. مراکز سایر استان ها به استثنای کلان شهرها: مبلغ 350.400.000 ریال(سیصد و پنجاه میلیون و چهارصد هزار ریال) 3. شهرهای با جمعیت بیش از 50.000 نفر به استثنای مراکز استان ها و کلان شهرها مبلغ 175.200.000 ریال(یکصد و هفتاد و پنج میلیون و دویست هزار ریال) 4. سایر شهرها: (غیر از شهرهای ردیف 1-3 تا 3-3): مبلغ 58.400.000 ریال(پنجاه و هشت میلیون و چهارصد هزار ریال) 5. روستاها: مبلغ 5.840.000 ریال(پنج میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال) برای سالهای بعد براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.