بله ، وزارت اقتصاد و دارایی مجوزهای تولیدی صنایع دستی را به عنوان مجوزهای کسب و کار قبول داشته و درسایت آن وزارتخانه دارای کدشناسه نیز می باشد.