بله، شما بایستی برای تغییر موضوع فعالیت شرکت مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهید. سپس در صورتجلسه آن تغییر موضوع را عنوان کرده و به تصویب رسانید. در نهایت این صورتجلسه باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد.