• اصل اظهارنامه پلمپ مهر و امضا شده دریافتی از اینترنت
  • تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی
  • تصویر کارت ملی مدیر عامل
  • اصل یا تصویر وکالتنامه و یا معرفی نامه در خصوص اشخاص دولتی