بله میزان سرمایه ثبتی شرکت در هزینه‌‌های ثبت شرکت تاثیرگذار است. هرچه سرمایه شرکت بیشتر باشد هزینه ثبت شرکت هم بیشتر خواهد بود.