بدون داشتن کد ملی مستاجر امکان ثبت اظهارنامه املاک وجود ندارد.