3/5 - (2 امتیاز)

مقررات تامین برق ماینر با پنل خورشیدی


این روزها چگونگی تامین برق ماینر با پنل خورشیدی تبدیل به دغدغه اصلی فعالین در حوزه ماینینگ و استخراج رمزارزها شده است. چنانچه با نحوه تامین برق ماینر با پنل خورشیدی آشنایی کافی ندارید تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

همان طور که در مقاله «صدور مجوز ماینینگ با برق خورشیدی » گفتیم، از تاریخ ۱۵ اسفند سال جاری صدور مجوز ماینینگ فقط به ماینرهایی تعلق می گیرد که برق خود را از نیروگاه های تجدیدپذیر تامین کنند.

در ادامه می توانید مقررات تامین برق ماینر با پنل خورشیدی یا همان نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را به طور کامل مطالعه نمایید.


مقررات تامین برق ماینر با پنل خورشیدی


ابلاغ کننده: معاون وزیر در امور برق و انرژی

تصویب کننده: معاون وزیر و رییس سازمان انرژي های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

دریافت کنندگان سند جهت اجرای مقررات تامین برق ماینر با پنل خورشیدی:

-سازمان انرژي های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

-شرکت مادر تخصصی توانیر

-شرکت مدیریت شبکه برق ایران

-شرکتهای برق منطقه ای

-شرکتهای توزیع نیروی برق


۱- هدف


هدف از تدوین این دستورالعمل ( تامین برق ماینر با پنل خورشیدی ) تشریح شرایط و ضوابط استفاده از برق تولیدی نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک غیردولتی جدیدالاحداث یا موجود دارای قرارداد برای استخراج رمز ارز می باشد.


٢- محدوه و دامنه کاربرد دستورالعمل تامین برق ماینر با پنل خورشیدی


  • سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
  • شرکت مدیریت شبکه برق ایران
  • شرکت های برق منطقه ای
  • شرکت های توزیع برق
  • نیروگاه های تجدید پذیر غیر دولتی دارای قرارداد” که قصد واگذاری بخشی اتمام انرژی تولیدی خود به مراکز استخراج رمز ارز را دارند و لازم الاجرا است.

۳- مسئولیت


مسئولیت اجرای این دستورالعمل ( مقررات تامین برق ماینر با پنل خورشیدی ) بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان، شرکت ها و نهادهای مشمول است و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی می باشد.


۴- تعاریف موجود در مقررات تامین برق ماینر با پنل خورشیدی


« پروانه بهره برداری » عبارت است از اجازه نامه ای که توسط «ساتبا» به منظور بهره برداری از نیروگاه بنام متقاضی صادر شده و قابل تمدید می باشد.

« پروانه بهره برداری رمزارز » مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ( و یا مرجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت) صادر می شود و بیانگر ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج رمزارزها در مکانی معین است.

« جواز تاسیس رمز ارز » سندی است که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت (و یا مرجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت ) صادر شده و دارنده سند، در دوره اعتبار آن، میتواند اقدام به سرمایه گذاري در زمینه استخراج رمزارزها ( ایجاد زیرساختها و مرکز استخراج رمزارز، ورود دستگاههاي استخراج و اخذ انشعاب برق) نماید.

« ساتبا » سازمان انرژيهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

«قرارداد» قرارداد خرید تضمینی برق «نیروگاه» با «ساتبا»

« قرارداد دو جانبه » قراردادي مابین «نیروگاه» و مالک مرکز استخراج رمز ارز به منظور تعیین نرخ و شرایط تأمین برق مرکز استخراج رمز ارز از انرژی تولیدی «نیروگاه»

«مالک شبکه» در مقررات تامین برق ماینر با پنل خورشیدی، منظور شرکت برق منطقه اي یا شرکت توزیع مربوطه میباشد.

« نیروگاه »نیروگاه غیردولتی تولید انرژي الکتریکی از منابع انرژي تجدیدپذیر و پاك که داراي «قرارداد» با «ساتبا» بوده و تقاضای اختصاص بخشی یا تمام انرژي تولیدي خود براي استخراج رمزارز و یا فروش به مرکز استخراج رمزارز را دارد.

تامین برق ماینر با پنل خورشیدی


۵- مراحل لازم برای تامین برق ماینر با پنل خورشیدی


5-1- اخذ موافقت “ساتبا” با اختصاص انرژي تولیدي “نیروگاه” به مرکز استخراج رمز ارز

در صورت درخواست «نیروگاه» به واگذاري تمام یا بخشی از انرژي تولیدي «نیروگاه”به مرکز استخراج رمزارز در چارچوب ضوابط پیوست ۱ لازم است فرم پیوست شماره ۲ تکمیل و به همراه مستندات زیر:

-“جواز تاسیس رمزارز” یا “پروانه بهره برداري رمزارز”

-موافقت “مالک شبکه” یا قرارداد اتصال به شبکه مرکز استخراج رمز ارز با “مالک شبکه”

به “ساتبا” ارائه گردد. در صورت کفایت مستندات، با واگذاري برق تولیدي “نیروگاه” به مرکز استخراج رمز ارز موافقت میگردد و پس از مبادله الحاقیه قرارداد، معرفی نامه اي برای “نیروگاه” به منظور ارائه به شرکت مدیریت شبکه در زمان درخواست “قرارداد دو جانبه” صادر میشود.

تبصره ۱- اتصال “نیروگاه” و مرکز استخراج رمز ارز به شبکه برق از یکدیگر منفک بوده و امکان فنی اتصال به شبکه و همچنین قرائت کنتور براي هر یک به صورت مجزا مطابق آئین نامه ها و مقررات جاري وزارت نیرو توسط “نیروگاه” فراهم میگردد. به علاوه باید اطمینان حاصل شود که امکان سوء استفاده از برق به هر صورت و یا تعرفه اي غیر از استخراج مرکز رمز ارز وجود ندارد. نظارت بر حسن اجراي این تبصره بر عهده “مالک شبکه” می باشد.

تبصره ۲- بنا به مقررات تامین برق ماینر با پنل خورشیدی، در صورت توقف فعالیت مرکز استخراج رمزارز، ضروري است تا انشعاب مربوطه جمع آوری گردد.

5-2-موافقت “مالک شبکه” با تامین بخشی از برق مرکز استخراج رمز ارز از “نیروگاه”

به منظور استفاده از برق “نیروگاه” برای تامین برق ماینر با پنل خورشیدی از طریق “قرارداد دوجانبه” لازم است تا مالک مرکز استخراج رمز ارز نسبت به تنظیم الحاقیه قرارداد تامین برق مشترکین با “مالک شبکه” مطابق پیوست ۳ اقدام نماید.

تبصره: مدت زمان “قرارداد دو جانبه” باید مضرب صحیحی از سال بوده و مصرف قراردادي مرکز استخراج رمز ارز با “نیروگاه” در طول سال ثابت باشد.

5-3- پشتیبانی تامین برق مرکز استخراج رمز ارز و ترانزیت برق در مدت “قرارداد دو جانبه”

به منظور پشتیبانی تامین برق ماینر با پنل خورشیدی در طول مدت “قرارداد دوجانبه” لازم است تا “نیروگاه” فرم درخواست موافقت با “قرارداد دو جانبه” مطابق پیوست ۴ را تکمیل نموده و با اخذ تایید مالک مرکز استخراج رمز ارز به همراه “پروانه بهره برداری رمزارز” و سایرمستندات ( الحاقیه قرارداد تامین برق مشترکین و معرفی نامه “ساتبا”و …) به شرکت مدیریت شبکه ارسال نماید.

در صورت موافقت با درخواست “قرارداد دوجانبه”، شرکت مدیریت شبکه موافقت خود را به “ساتبا”،”مالک شبکه”و “نیروگاه” اعلام می نماید و پس از آن استفاده از انرژي تولیدي “نیروگاه” توسط مرکز استخراج رمز ارز مجاز می باشد.

تبصره ۱-  در خصوص “نیروگاه”های متصل به شبکه توزیع تا زمان ایجاد زیر ساخت هاي لازم جهت نظارت بر”قراردادهاي دو جانبه” بین “نیروگاه” ها و مشترکان واقع در مناطق مختلف کشور، طرفین “قرارداد دوجانبه” بایستی تنها در حوزه یک شرکت توزیع واحد قرار داشته باشند.

تبصره ۲- با توجه به اینکه مطابق تبصره۱ بند 3-1مصوبه شماره 100/20/10786/1400 مورخ 16/01/1400 استفاده از انرژی برق شبکه براي استخراج رمزارزها در اوقات نوع یک ( اوج بحرانی) ممنوع است، “مالک شبکه” با رعایت اولویتهای اعلامی توسط وزارت نیرو میتواند معادل میزان انرژي تعهد شده در “قرارداد دو جانبه”طی این ساعات ( اوقات نوع یک) را در سایر ساعات ( اوقات نوع دو و اوقات نوع سه) در طول “قرارداد دوجانبه”، در اختیار مراکز استخراج رمزارز قرار دهد.

تبصره ۳- در صورتی که مرکز استخراج رمزارز کمتر از مقدار انرژي اختصاص یافته توسط “نیروگاه” مصرف نماید، “ساتبا” تعهدي در قبال خرید میزان تفاوت انرژي اختصاصی “نیروگاه” و مصرفی مرکز استخراج رمز ارز ندارد.

تبصره ۴- بهاي برق مصرفی مرکز استخراج رمزارز مازاد بر”قرارداد دو جانبه” توسط “مالک شبکه” و طبق تعرفه و ضوابط مربوطه براساس دستورالعملهاي ابلاغی وزارت نیرو و توانیر محاسبه میگردد و مرکز استخراج رمزارز ملزم به پرداخت آن خواهد بود.

تبصره ۵- بنا به مقررات تامین برق ماینر با پنل خورشیدی، هزینه ماهیانه ترانزیت انرژی “نیروگاه” به مرکز استخراج رمزارز توسط “مالک شبکه” محاسبه و صورتحساب آن به نام مرکز استخراج رمزارز صادر میشود.

تبصره ۶- ارائه “پروانه بهره برداری رمز ارز” جهت جاري شدن “قرارداد دو جانبه” الزامی است.

5-4- اجرایی شدن “قرارداد دو جانبه”

“قرارداد دوجانبه “صرفاً پس از موافقت شرکت مدیریت شبکه جاري می شود.

تبصره ۱- شرکت مدیریت شبکه/ مالک شبکه متعهد به ترانزیت و پشتیبانی تأمین برق به مرکز استخراج رمز ارز بر اساس موافقتنامه “قرارداد دوجانبه” میباشد.

تبصره۲- الحاقیه “قرارداد” از زمان اعلام موافقت شرکت مدیریت شبکه با “قرارداد دو جانبه” نافذ خواهد بود.

تبصره ۳- پس از اتمام مدت زمان مندرج در الحاقیه “قرارداد”، تمدید آن براي دوره مشخص دیگر با رعایت شرایط مندرج در این دستورالعمل یا بازگشت به “قرارداد” با حفظ شرایط “قرارداد” (تعدیل از تاریخ بهره برداري “نیروگاه” محاسبه میشود ) امکانپذیر است.

تبصره ۴-  بناا به مقررات تامین برق ماینر با پنل خورشیدی، در صورتی که در زمانی کمتر از مدت مشخص شده در الحاقیه “قرارداد”، “قرارداد دو جانبه” فسخ گردد، امکان بازگشت “نیروگاه” به “قرارداد” وجود نخواهد داشت.

5-5- خاتمه “قرارداد دوجانبه” و محاسبات تهاتر

به منظور انجام محاسبات تهاتر برق، ساتبا در انتهای هر ماه میزان انرژي تعهدشده توسط “نیروگاه” براي اختصاص به مرکز استخراج رمزارز را از کل انرژي خالص تولیدي ماهیانه “نیروگاه” کسر می نماید.

در صورتی که انرژي خالص تولیدي “نیروگاه” از میزان تعهد شده براي اختصاص به مرکز استخراج رمز ارز بیشتر باشد (نتیجه محاسبه فوق مثبت باشد)، مطالبات “نیروگاه” با محاسبه ارزش ریالی هرکیلووات-ساعت برق تولیدي مطابق شرایط “قرارداد”، محاسبه و مبلغ قابل پرداخت به عنوان مطالبات “نیروگاه ” ثبت می گردد.

چنانچه انرژي خالص تولیدي “نیروگاه” از میزان تعهد شده براي اختصاص به مرکز استخراج رمز ارز کمتر باشد (نتیجه محاسبات فوق منفی باشد) مبلغ معادل میزان کسري انرژي با نرخ متوسط تعرفه مرکز استخراج رمز ارز در آن ماه، محاسبه و به عنوان بدهی “نیروگاه” منظور می گردد.

در پایان زمان مشخص شده در الحاقیه “قرارداد”مبلغ تجمعی مطالبات و بدهکاري هاي ماهیانه “نیروگاه” محاسبه میگردد. در صورت طلبکار شدن “نیروگاه” مبلغ مزبور مطابق مفاد “قرارداد”در وجه “نیروگاه”پرداخت میگردد و در غیر اینصورت “نیروگاه” موظف به جبران هزینه متناسب با میزان بدهکاري محاسبه شده میباشد.

تبصره ۱- در پایان مدت “قرارداد دو جانبه”، در صورتی با درخواست “نیروگاه” مبنی بر انعقاد “قرارداد دو جانبه” جدید و یا تمدید “قرارداد دو جانبه” موافقت میگردد که “نیروگاه ” نسبت به جبران کامل بدهی خود به ساتبا اقدام نموده باشد.

تبصره ۲- در صورتی که در طول هر سال از مدت “قرارداد دوجانبه” تولید انرژي “نیروگاه” حداقل درسه ماه متوالی یا پنج ماه غیرمتوالی کمتر از 50% انرژي تعهد شده در “قرارداد دو جانبه” باشد مراتب توسط “ساتبا”بررسی می شود و در صورت اثبات قصور “نیروگاه”میزان کسري مازاد بر50% انرژي تزریقی نیروگاه به شبکه نسبت به میزان تعهد شده در “قرارداد دوجانبه”با ضریب دو برابر نرخ تعرفه رمزارز محاسبه و در صورتحساب ها لحاظ میگردد.