ثبت طرح صنعتی

در این مقاله قصد داریم تا درباره ثبت طرح صنعتی و قوانین مرتبط با آن به تفصیل صحبت کنیم. اینکه برای ثبت طرح صنعتی به چه مدارکی نیاز دارید و مراحل ثبت طرح صنعتی را به تفصیل و با جزییات بیان خواهیم کرد.

بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386 ) و آیین نامه های اجرایی مربوط به طرح صنعتی به شرح زیر می باشد :

قانون ثبت طرح صنعتی

  از نظر اين قانون‌، هر نوع تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه بعدی با خطوط‌، رنگها و يا بدون آن‌، به نحوی كه تركيب يا شمایل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي گفته می شود. در صورتی که يك طرح صنعتي فقط منجر به يك نتيجه فني شود بدون اینکه ظاهر آن تغيير کند، مشمول حمايت از اين قانون نیست.

زمانی یک طرح صنعتی قابل ثبت است كه جديد و يا اصيل باشد. از طرفی زمانی طرح صنعتی جديد محسوب می شود كه به طور محسـوس و يا از طريق استفاده به هر نحو ديگر پیش از اینکه اظهارنامه آن تسلیم شده باشد انتشار داده نشده باشد. همچنین باید بر حسب مورد، قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه‌اي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد.

 در صورتی که موارد زير رخ دهد ، طرح صنعتی مورد نظر مورد حمايت قانون ثبت اختراع و طرح صنعتی نیست:

۱- آنچه قبلا در فنون و صنايع پيش‌بيني شده باشد.

فن يا صنعت قبلی عبارت است از هر چيزي كه در نقطه اي از جهان از طريق انتشار كتبي يا شفاهي يا از طريق استفاده عملي و يا هر روش ديگر، قبل از تقاضا و يا در موارد حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع‌، افشاء شده باشد.

درصورتي كه افشای اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضي قبل از تاريخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

۲- اختراعاتي كه بهره‌برداري از آنها خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخلاق‌حسنه باشد.

اظهارنامه ثبت طرح صنعتی :

اظهارنامه ثبت طرح صنعتی كه به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود، باید شامل موارد زیر باشد :

۱- نقشه‌، عكس و ساير مشخصات گرافيكی كالا كه تشكيل دهنده طرح صنعتی هستند.

۲- ذكر نوع فرآورده‌هايي كه طرح صنعتي براي آنها استفاده مي‌شود.

۳- لازم به ذکر است در صورتی که طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالكيت صنعتی مي‌تواند نمونه واقعي يا ماكتي از آن را نيز به همراه اظهارنامه درخواست کند. اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود.

۴- اظهارنامه بايد در بردارنده مشخصات طرح باشد . اگر متقاضي همان طراح نيست‌، اظهارنامه بايد به همراه مدركي باشد كه ذیحق بودن متقاضي را براي ثبت طرح صنعتي ثابت نمايد.

 چگونگي ذكر نام طراح در گواهی نامه ثبت طرح صنعتی و نحوه تعلق حق طرح صنعتی ثبت شده به شرح زير است‌:

 الف ـ حقوق طرح صنعتی ثبت شده منحصراً به طراح آن تعلق دارد.

ب ـ اگر افرادي به صورت مشترك طرحی را ارائه داده باشند، حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی به طور مشترک به آنان تعلق مي‌گيرد.

ج ـ هرگاه دو يا چند نفر، مستقل از ديگري طرح یکسانی را طراحی کرده باشند فردی كه اظهارنامه طرح صنعتی خود را زودتر تسليم كرده و يا درصورت ادعاي حق تقدم هركدام بتوانند اثبات كنند كه در تاريخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسليم كرده‌اند، مشروط بر اين‌كه اظهارنامه مذكور مسترد يا رد نگرديده يا مسكوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت طرح صنعتی را خواهند داشت‌.

د ـ حقوق ناشي از طرح صنعتی ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل مي‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله انتقال طرح صنعتی رجوع کنید .

هــ درصورتي كه طرح صنعتی ناشي از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي آن متعلق به كارفرما خواهد بود، مگر آن كه خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.

وـ  نام طراح در گواهينامه ثبت طرح صنعتی قيد مي‌شود مگر اين كه كتباً از اداره مالكيت صنعتي درخواست كند كه نامش ذكر نشود. هرگونه اظهار يا تعهد طراح مبني بر اين كه نام شخص ديگري به عنوان طراح قيد گردد، فاقد اثر قانوني است‌.

درخواست حق تقدم :

متقاضي مي‌تواند همراه با اظهارنامه خود، طي اعلاميه‌اي حق تقدم مقرر در كنوانسيون پاريس براي حمايت ازمالكيت صنعتي مورخ 1261 هجري شمسي (20 مارس 1883 ميلادي‌) و اصلاحات بعدي آن را درخواست نمايد. حق تقدم مي‌تواند براساس يك يا چند اظهارنامه ملي يا منطقه‌اي يا بين‌المللي باشد كه در هر كشور يا براي هر كشور عضو كنوانسيون مذكور تسليم شده است‌. درصورت درخواست حق تقدم‌:

الف ـ اداره مالكيت صنعتي از متقاضي مي‌خواهد ظرف مدت معين‌، رونوشت اظهارنامه‌اي را ارائه دهد كه توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌اي كه مبناي حق تقدم است‌، گواهي شده باشد.

ب ـ با پذيرش درخواست حق تقدم حمايتهاي مذكور در كنوانسيون پاريس شامل آن خواهد بود.

درصورت عدم مراعات شرايط مندرج در اين ماده و مقررات مربوط به آن‌، اعلاميه مذكور كان‌لم‌يكن تلقي مي‌شود.

حقوق ناشي از گواهينامه ثبت طرح صنعتی شامل موارد زير نمی شود:

1   ـ بهره‌برداري از كالاهايي كه توسط طراح يا با توافق او در بازار ايران عرضه مي‌شود.

2ـ استفاده از وسايل موضوع طرح صنعتی در هواپيماها، وسائط نقليه زميني يا كشتي‌هاي ساير كشورها كه به طور موقت يا تصادفاً وارد حريم هوايي‌، مرزهاي زميني يا آبهاي كشور مي‌شود.

3ـ بهره‌برداري هايي كه فقط با اهداف آزمايشي درباره طرح ثبت شده انجام مي‌شود.

4ـ بهره‌برداري توسط هر شخصي كه با حسن نيت قبل از تقاضاي ثبت طرح صنعتی يا در مواقعي كه حق تقدم تقاضا شده است‌، قبل از تاريخ تقاضاي حق تقدم همان اختراع‌، از اختراع استفاده می كرده يا اقدامات جدي و مؤثري جهت آماده شدن براي استفاده از آن در ايران به عمل آورده است‌.

ثبت دو یا چند طرح صنعتی در یک اظهارنامه :

 دو يا چند طرح صنعتي را مي‌توان در يك اظهارنامه قيد و تسليم نمود، مشروط بر آن‌كه مربوط به يك طبقه‌بندي بين‌المللي و يا مربوط به يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء باشد.

ممكن است در اظهارنامه درخواست شود كه انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي از تاريخ تسليم اظهارنامه حداكثر تا دوازده ماه و يا اگر ادعاي حق تقدم شده است از تاريخ حق تقدم به تأخير افتد.

متقاضي مي‌تواند تا زماني كه اظهارنامه در جريان بررسي است‌، آن را مسترد نمايد.

  بررسي‌، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی :

الف ـ تاريخ اظهارنامه همان تاريخ تسليم آن به اداره مالكيت صنعتي است‌، مشروط بر اين كه در زمان تسليم‌، اظهارنامه حاوي كليه اطلاعاتي باشد كه شناسايي متقاضي و همچنين نمايش گرافيكي كالاي متضمن طرح صنعتي را ميسر سازد.

ب ـ اداره مالكيت صنعتي پس از وصول اظهارنامه‌، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (22) و نيز اين‌كه طرح صنعتي مذكور، وفق مقررات مندرج در ماده (20) و بند (و) ماده (4) و مقررات مربوط مي‌باشد، بررسي مي‌كند.

ج ـ درصورتي كه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد شرايط موضوع بند (ب‌) اين ماده رعايت شده است طرح صنعتي را ثبت و آگهي مربوط را منتشر و گواهي ثبت آن را به نام متقاضي صادر مي‌نمايد در غير اين‌صورت اظهارنامه را مردود اعلام مي‌كند.

د ـ هرگاه درخواستي طبق ماده (25) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی ، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي‌شود. در اين صورت اداره مالكيت صنعتي‌، يك آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت مالك طرح ثبت شده و تاريخ تسليم اظهارنامه و مدت تأخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي‌كند.

پس از انقضاء مدت تأخير درخواست شده‌، اداره مالكيت صنعتي آگهي طرح صنعتي ثبت شده را منتشر خواهد كرد. رسيدگي به دعوي راجع به يك طرح صنعتي ثبت شده درمدت تأخير انتشار آگهي مشروط به آن است كه اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصي كه عليه او دعوي اقامه مي‌شود به طور كتبي ابلاغ شده باشد.

حقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي‌، مدت اعتبار و تمديد:

الف ـ بهره‌برداري از هر طرح صنعتي كه در ايران ثبت شده باشد، توسط اشخاص‌، مشروط به موافقت مالك آن است‌.

ب ـ بهره‌برداري از يك طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از: ساخت‌، فروش و وارد كردن اقلام حاوي آن طرح صنعتي‌.

ج ـ مالك طرح صنعتي ثبت شده‌، مي‌تواند عليه شخصي كه بدون موافقت او افعال مذكور در بند (ب‌) اين ماده را انجام دهد يا مرتكب عملي شود كه عادتاً موجبات تجاوز آينده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد.

د ـ مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اين مدت را مي‌توان براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود. پس از انقضاء هر دوره كه از پايان دوره شروع مي‌شود، يك مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد گرديده و همچنين جريمه تأخير در نظر گرفته خواهد شد.

اظهارنامه ثبت طرح صنعتی :

اظهارنامه طرح صنعتی باید شامل موارد زیر باشد :

1-  اسم، نشاني، كدپستي، شماره ملي، تابعيت و سمت متقاضي يا نماينده قانوني وي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است، ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و در صورت لزوم هر شناسه ديگر الزامي است؛

2-  اسم، اقامتگاه و كد پستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ‌ها  در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛

3-     اسم و اقامتگاه طراح در صورتي كه متقاضي همان طراح نباشد؛

4-     ذكر كالا و طبقه‌اي كه متقاضي درخواست ثبت طرح براي آن را دارد؛

5-     تاريخ، محل و شماره اظهارنامه يا گواهي‌نامه طرح صنعتي در خارج، در صورت درخواست حق‌تقدم؛

6-     تعيين ضمائم.

تبصره 1 –  در صورت تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي، امضای آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروري است.

تبصره 2- اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور علاوه برفارسي بايد به حروف لاتين باشد و با همان حروف نيز ثبت و آگهي شود.

نکته : در صورتي كه متقاضي، دو اظهارنامه داراي طرح‌هاي صنعتي مشابه را در يك تاريخ تسليم نمايد، بنابه درخواست متقاضي، مرجع ثبت مي‌تواند يكي از اظهارنامه‌ها را به عنوان طرح صنعتي اصلي و ديگري را به صورت طرح صنعتي متمم بپذيرد.

مدارک لازم برای ثبت طرح صنعتی :

مدارك زير بايد ضميمه اظهارنامه شوند:

1-     مدارك مثبت هويت متقاضي و طراح؛

2-     مدارك نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد؛

3-     اگر طرح صنعتي دو بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده به عنوان نمونه؛

4-   اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده از تمامي جوانب طرح؛

5-    در طرح صنعتي سه بعدي، مرجع ثبت مي‌تواند ماكتي از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اندازه ماكتي كه متقاضي از مدل طرح خود ارائه مي‌دهد، بايد حداكثر 20×20×20 سانتي متر و وزن آن حداكثر 2 كيلوگرم و از ماده‌اي بادوام و غيرفاسد شدني باشد. شكل‌هاي گرافيكي و ترسيم شده بايد حداكثر در ابعاد 20×10 سانتي متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4  و با جوهر مشكي باشد؛

6-     درخواست كتبي به تأخير انداختن انتشار آگهي ثبت طرح صنعتی و تعيين مدت آن، در صورت تمايل؛

7-     درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وي ذكر شود؛

8-  رسيد مربوط به پرداخت هزينه اظهارنامه و در صورتي كه اظهارنامه شامل دو يا چند طرح صنعتي است، رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي اضافي؛

9-     مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف 15 روز از آن تاريخ تسليم شود.

 تبصره 1- طرح چاپ شده اشكال و تصاوير گرافيكي يا ترسيم شده، موضوع بندهاي 3 و   4 فوق، بايد حداكثر در ابعاد 20×20 سانتي متر باشد و در آن رنگي بودن يا نبودن اشكال و تصاوير تصريح گردد.

تبصره 2- در صورت ارائه ماكتي از مدل طرح، مرجع ثبت مي‌تواند ماكت مزبور را ممهور به مهر و تاريخ نموده به متقاضي اعاده نمايد.

تبصره 3- در فرضي كه اظهارنامه حاوي طرح‌هاي صنعتي متعدد باشد، تصاوير يا اشكال يا مدل‌ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسيله شماره از يكديگر متمايز مي‌گردند.

مدارک لازم برای درخواست حق تقدم :

  در صورتي كه متقاضي طبق ماده 9 قانون، درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت طرح صنعتي بايد درخواست خود را كه حاكي از اين حق باشد، به مرجع ثبت تسليم نمايد. اين درخواست بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

1-     تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛

2-     طبقه‌بندي بين‌المللي مرتبط با اظهارنامه اصلي؛

3-  كشور يا كشورهايي كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌اي يا بين‌المللي مبناي حق تقدم باشد، ذكر مأخذ آن.

در صورتي كه متقاضي مدعي دو يا چند اظهارنامه پيشين باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم‌ترين آن‌ها محاسبه مي‌شود.

مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی :

مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتي، 6 ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود. در اين مورد روز تسليم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد، اين مدت تا آخرين ساعت اولين روز اداري بعد از روز تعطيل محاسبه خواهد شد.

استفاده از مهلت ارفاقی در ثبت طرح صنعتی :

استفاده از مهلت ارفاقي مقرر در بند هـ ماده 4 قانون براي ثبت طرح صنعتی ، با انجام ثبت تغييرات طرح صنعتی ، مشمول مقررات ماده 26 اين آيين‌نامه خواهد بود.

استفاده از مهلت ارفاقي مقرر در بند هـ ماده 4 قانون از جمله ناظر بر موارد زير است:

1-  افشاء به دليل يا در نتيجه سوء استفاده اشخاص ثالث يا ذي‌حق قبلي متقاضي انجام شده باشد؛

2- افشاء در نتيجه شركت در يك نمايشگاه رسمي باشد كه در اين فرض متقاضي بايد گواهي شركت در اين نمايشگاه را كه به تأييد مسئولان ذي‌ربط رسيده همراه با درج اين مطلب كه اختراع فقط در نمايشگاه مذكور به نمايش گذاشته شده است، ظرف 30 روز از تاريخ تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت تسليم نمايد.

تبصره – منظور از نمايشگاه رسمي نمايشگاهي‌است كه توسط دولت يا ادارات ذي‌صلاح داخلي تشكيل مي‌شود و يا توسط دولت يا اشخاص ذي‌صلاح در يك كشور عضو كنوانسيون پاريس و در سطح بين‌المللي برگزار مي‌گردد. در فرض اخير گواهي مسؤولان ذي‌ربط نمايشگاه رسمي بايد به تأييد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد.)

متقاضي مي‌تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی ، اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر اينكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننمايد. درخواست اصلاح با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها انجام مي‌پذيرد.

متقاضي يا نماينده قانوني او در هر زمان قبل ازثبت طرح صنعتي مي‌تواند ضمن تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.

درصورت استرداد اظهارنامه، هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهدشد.

انتقال مالکیت طرح صنعتی :

انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاي هرگونه اجازه بهره‌برداري از آن بايد به درخواست كتبي هر ذي‌نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به مقاله « انتقال مالکیت طرح صنعتی » رجوع نمایید.

چه طرح هایی قابل حمایت نیستند :

طرح‌هاي صنعتي زير قابل حمايت نيستند:

1-     طرح‌هايي كه جديد يا اصيل نباشند؛

2-     طرح‌هايي كه تنها در نتيجه عملكرد فني محصول ايجاد مي‌شوند؛

3-     طرح‌هاي حاوي نمادها يا نشان‌هاي رسمي؛

4-     طرح‌هاي مخالف نظم عمومي يا اخلاق حسنه.

طرح صنعتي جديد با رعايت مفاد ماده 21 قانون، طرحي است كه قبل از تسليم اظهارنامه و يا قبل از تاريخ ادعاي حق تقدم، همانند آن به عموم عرضه نشده باشد.

پیش تر گفتیم که طرح صنعتي در صورتي اصيل محسوب مي‌شود كه به‌طور مستقل توسط طراح پديد آمده و كپي و تقليد طرح‌هاي موجود نباشد، به نحوي كه از ديد يك كاربر آگاه، متفاوت از طرح‌هايي باشد كه قبلاً در اختيار عموم قرار گرفته است.

آگهی ثبت طرح صنعتی در روزنامه رسمی :

مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتي، مراتب را ظرف 30 روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي‌نمايد. آگهي مزبور شامل موارد زير مي‌باشد:

1-     شماره و تاريخ اظهارنامه؛

2-     شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي؛

3-     اسم و نشاني طراح مگر آن كه طراح كتباً درخواست كند كه نامش ذكر نشود؛

4-     اسم و اقامتگاه متقاضي يا نماينده وي؛

5-     ذكر كالا و طبقه‌اي كه طرح مورد تقاضا مربوط به آن مي‌باشد؛

6-     تعيين تاريخ، محل و شماره حق تقدم، در صورت وجود؛

7-     تصوير يا تصاويري كه طرح را معرفي كند و تصريح به رنگي يا غيررنگي بودن تصوير؛

8-      اشاره به ماكت طرح، در صورت ارائه؛

9-     مدت اعتبار ثبت.

تبصره– هرگاه درخواستي طبق ماده 25 قانون ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي‌شود. در اين صورت مرجع ثبت، يك آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت‌مالك طرح ثبت شده و تاريخ تنظيم اظهارنامه و مدت تأخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي‌كند. پس از انقضاء مدت تأخير درخواست شده، مرجع ثبت آگهي طرح صنعتي ثبت شده را صادر و براي انتشار  تسليم روزنامه رسمي خواهد كرد. هزينه انتشار آگهي‌هاي مذكور در اين تبصره به عهده متقاضي ثبت طرح صنعتي خواهد بود.

ثبت طرح صنعتی در دفتر ثبت :

ثبت طرح صنعتي با قيد مراتب زير و طبق فرم (ط – 2) در دفتر ثبت طرح صنعتي انجام مي‌پذيرد:

1- تاريخ كامل (ساعت،‌روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه؛

2- تاريخ و شماره ثبت طرح صنعتي؛

3- اسامي كالاها و طبقاتي كه طرح صنعتي براي آن‌ها اختيار شده است؛

4- ذكر مشخصات طرح يا طرح‌هاي صنعتي به طور اجمال با تعيين اجزايي كه متقاضي مي‌خواهد حق استعمال انحصاري آن را به خود اختصاص دهد؛

5- در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن، تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم؛

6- اسم، محل اقامت و تابعيت مالك طرح و نماينده او در صورتي كه اظهارنامه توسط نماينده قانوني تسليم شده باشد؛

7- اسم و نشاني و تابعيت طراح، در صورتي كه متقاضي شخص طراح نيست، مگر اينكه طراح كتباً تقاضا نموده باشد كه اسمش در گواهي‌نامه طرح صنعتي ذكر نشود؛

8- مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي.

تبصره1 –  در دفتر ثبت طرح صنعتي براي هر طرح دو صفحه اختصاص مي‌يابد و هر تغيير و اصلاح و همچنين نقل و انتقالاتي كه نسبت به طرح صنعتي صورت مي‌گيرد، در صفحات مزبور قيد مي‌گردد.

تبصره 2- درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء مالك طرح صنعتي يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي برسد.

گواهی نامه ثبت طرح صنعتی :

پس از ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهي مربوط به آن و تحويل نسخه منتشر شده يا منعكس درسايت روزنامه رسمي به مرجع ثبت، گواهي‌نامه‌اي طبق فرم (ط – 3) كه حاوي نكات زير باشد با الصاق تصوير يك نمونه كامل از طرح و منگنه و ممهور كردن آن، به مالك طرح يا نماينده قانوني وي تسليم مي‌شود:

1-     تاريخ وصول  اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه؛

2-     تاريخ و شماره ثبت طرح يا طرح‌ها؛

3-     اسم و اقامتگاه و تابعيت مالك طرح؛

4-     اسم، نشاني و تابعيت طراح، مگر اينكه طراح كتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذكر اسم خود را نمايد؛

5-     ذكر كالا يا كالاهايي كه طرح ثبت شده مربوط به آن‌ها مي‌باشد و طبقه و يا طبقاتي كه مورد تاييد قرار گرفته است؛

6-     مدت اعتبار طرح و تاريخ انقضاي آن؛

7-     ذكر تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم، در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن؛

8-     تصوير يا تصاويري كه طرح را معرفي كند و تصريح به رنگي يا غيررنگي بودن آن.

اين گواهی نامه با استفاده از فناوري روز تهيه و به امضاء رئيس اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي مي‌رسد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به مقاله « گواهی نامه ثبت طرح صنعتی » رجوع کنید.

مراحل ثبت طرح صنعتی

1-  ورود به سامانه اینترنتی اداره ثبت طرح های صنعتی .
2- تکمیل  اظهارنامه اینترنتی
3-  بررسی و کارشناسی جهت تأیید طرح و نبود ایرادات.
4- صدور ابلاغیه پذیرش.
5- اقدام متقاضی جهت تشکیل پرونده فیزیکی در اداره ثبت طرح های صنعتی.
6- پرداخت هزینه های ثبتی قانونی.
7-  دریافت شماره ثبت طرح صنعتی.
8- ارسال جهت چاپ در روزنامه رسمی.
9- صدور آگهی.
10- دریافت سند تصدیق از طریق اداره ثبت طرح صنعتی.

مراحل ثبت الکترونیکی اظهارنامه طرح صنعتی

 • ورود به پورتال اداره کل مالکیت صنعتی به نشانی http://iripo.ssaa.ir
 • ورود به صفحه ی خدمات الکترونیکی:
 • ورود به  قسمت اداره ثبت طرح صنعتی.
 • انتخاب گزینه ثبت اظهارنامه صنعتی.
 • تأیید و قبول تعهد بندی از قانون که متقاضی از طریق سیستم پیگیر پرونده خواهد بود و از روز ابلاغ، مهلت قانونی پاسخگویی به اخطار برای متقاضی شروع خواهد شد.
 • ورود به مراحل چهارگانه ثبت اظهارنامه
 • ورود به قسمت اطلاعات اظهارنامه
 • پر کردن اطلاعات مربوط به مالک اظهارنامه ( مشخص نمودن حقیقی یا حقوقی بودن و ایرانی یا غیر ایرانی بودن مالک ) و سپس ثبت موقت و دریافت کد رهگیری برای ذخیره اطلاعات وارد شده.
 • انتخاب گزینه  وکیل رسمی دادگستری در صورت داشتن وکیل برای افراد حقیقی.
 • انتخاب دفتر حقوقی به عنوان نماینده برای دفاتر حقوقی.
 • انتخاب گزینه ی نماینده قانونی در صورتی که شخص حقوقی دارای وکیل دادگستری باشد و آن شخص دریافت کننده ابلاغ ها باشد. و اگر وکیل نداشته باشد انتخاب گزینه صاحب امضاء یا مؤسسه.
 • پر کردن مشخصات اطلاعات و درج آدرس الکترونیکی و تلفن همراه شخص معرفی شده.
 • انتخاب فقط یک شخص حقیقی به عنوان دریافت کننده.
 •  ورود به مرحله ی ثبت مشخصات طرح و توضیح و توصیف آن.
 •  بارگذاری ضمایم
 •  پیوست کردن ضمایم مورد نیاز. جهت پیوست ابتدا گزینه بارگذاری پیوست را با توجه به متن خواسته شده مقابل گزینه راهنمای پیوست کلیک کنید. سپس گزینه ی Browse را انتخاب کرده و تصویر موردنظر را انتخاب نمایید و پیوست را ارسال کنید.
 •  تایید اطلاعات مرحله اول و دوم و بازبینی اطلاعات و ضمایم.
 • پرداخت هزینه بصورت الکترونیکی و دریافت شماره اظهارنامه. (پرداخت هزینه به منزله ی تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد).

شایان ذکر است ،متقاضیان محترم علاوه بر ثبت اظهارنامه ی طرح صنعتی،می توانند سایر درخواست های خود را نظیر ویرایش اظهارنامه طرح صنعتی و چاپ و پیگیری اظهارنامه  از طریق همین سامانه اعلام نمایند و از تصمیم اداره مطلع شوند.
مرجع ثبت از تاریخ وصول ، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و سایر شرایط مقرر در قانون و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی، مورد بررسی قرار می دهد.

ثبت طرح صنعتی با قید مراتب ذیل در دفتر ثبت طرح صنعتی انجام می پذیرد:

1-تاریخ کامل(ساعت،روز،ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه
2-تاریخ و شماره ثبت طرح صنعتی
3-اسامی کالاها و طبقاتی که طرح صنعتی برای آن ها اختیار شده است.
4-ذکر مشخصات طرح یا طرح های صنعتی به طور اجمال با تعیین اجزایی که متقاضی می خواهد حق استعمال انحصاری آن را به خود اختصاص دهد.
5-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن،تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم.
6-اسم،محل اقامت و تابعیت مالک طرح و نماینده او در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده قانونی تسلیم شده باشد.
7-اسم و نشانی و تابعیت طراح،در صورتی که متقاضی شخص طراح نیست،مگر اینکه طراح کتباَ تقاضا نموده باشد که اسمش در گواهی نامه طرح صنعتی ذکر نشود.
8-مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی
درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت طرح صنعتی برسد.

انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی

همان طور که گفته شد، به موجب ماده 58 ، هر گاه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد ، مراتب به متقاضی اعلام و وی باید جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی اقدام نماید.آگهی مزبور شامل موارد ذیل است:
1-شماره و تاریخ اظهارنامه
2-شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
3-اسم و نشانی طراح مگر آن که طراح کتباَ درخواست کند که نامش ذکر نشود.
4-اسم و اقامتگاه متقاضی یا نماینده وی
5-ذکر کالا و طبقه ای که طرح مورد تقاضا مربوط به آن می باشد.
6-تعیین تاریخ،محل و شماره حق تقدم،در صورت وجود.
7-تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیر رنگی بودن تصویر.
8-اشاره به ماکت طرح،در صورت ارائه
9-مدت اعتبار ثبت
مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهند بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود ، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.