در این مقاله سعی داریم تا تمام اطلاعات لازم برای دریافت مجوز بهداشتی مشاغل خانگی را برای شما ارائه دهیم. اطلاعاتی شامل شرایط و مدارک دریافت مجوز بهداشتی مشاغل خانگی و حوزه صدور مجوز را می توانید در این مقاله بخوانید.

 

مرجع صدور مجوز بهداشتی مشاغل خانگیمشخصات مجوز

مطالعه بیشتر :

مجوز مشاغل خانگی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز بهداشتی مشاغل خانگی


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز بهداشتی مشاغل خانگی


مدارك لازم براي صدور مجوز بهداشتی مشاغل خانگی

1.تصویر برابر اصل شده مجوز فعالیت اقتصادي از مراجع ذیصلاح

2.تصویر برابر اصل شده تصدیق ثبت برند مشاغل خانگی از اداره ثبت شرکت ها و علائم صنعتی

3.تعهد و سوگندنامه مدیر عامل/مؤسس/مؤسسین واحد (پیوست شماره 3)

4.تکمیل فرم درخواست مجوز بهداشتی مشاغل خانگی (پیوست شماره 4)

5.قرارداد با آزمایشگاه هاي همکار یا مجاز داراي پروانه بهره برداري از سازمان غذا و دارو یا آزمایشگاه هاي آکرودیته کارخانجات دیگر که کنترل فرآورده تولیدي در محدوده فعالیت تعریف شده آن قرار داشته باشد.

6.اصل فیش واریز هزینه هاي مربوط به مجوز بهداشتی مشاغل خانگی مبلغ 1880000ریال به شماره حساب 2173529001000سیبا بانک ملی


فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز بهداشتی مشاغل خانگی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز بهداشتی مشاغل خانگی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


مدارك لازم براي تمدید مجوز بهداشتی مشاغل خانگی

تمدید و اصلاح مجوز بهداشتی مشاغل خانگی مشروط به ارائه بندهای زیر پس از تایید کمیته فنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه بلامانع خواهد بود .

1-نامه درخواست به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه

2-واریز هزینههاي تمدید مبلغ 560000ریال به شماره حساب 2173529001000سیبا بانک ملی

3-نداشتن شکایت یا تخلف اثبات شده در خصوص فرآورده

4 -تایید رعایت اصول فنی و بهداشتی (GMP ) مطابق با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهاي تولید و بسته بندي فرآورده هاي غذایی مشمول، در کلیه بازدیدهاي ادواري

5-جواب آزمونها مطابق با ویژگیها و ضوابط مورد تایید اداره کل نظارت و ارزیابی فرآوردههاي غذایی، آرایشی و بهداشتی بوده و عدم انطباق بحرانی در تمام نمونه ها گزارش نشده باشد .

تبصره 6-در صورتی که مدارك لازم براي صدور مجوز بهداشتی در زمان درخواست تمدید یا اصلاح تغییر نموده باشد، لازم است مدارك اصلاح شده ارائه گردد.

تبصره 7-در صورت مفقود شدن اصل مجوز بهداشتی مشاغل خانگی، پس از ارائه یک بار آگهی در یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار، درخواست صدرو المثنی و فیش واریزي جهت مجوز بهداشتی مشاغل خانگی مبلغ 560000ریال به شماره حساب 2173529001000سیبا بانک ملی المثنی صادر خواهد گردید.


ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز بهداشتی مشاغل خانگی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


مدارك لازم براي اصلاح مجوز بهداشتی مشاغل خانگی

تمدید و اصلاح مجوز بهداشتی مشاغل خانگی مشروط به ارائه بندهای زیر پس از تایید کمیته فنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه بلامانع خواهد بود .

1-نامه درخواست به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه

2-واریز هزینههاي تمدید مبلغ 560000ریال به شماره حساب 2173529001000سیبا بانک ملی

3-نداشتن شکایت یا تخلف اثبات شده در خصوص فرآورده

4 -تایید رعایت اصول فنی و بهداشتی (GMP ) مطابق با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهاي تولید و بسته بندي فرآورده هاي غذایی مشمول، در کلیه بازدیدهاي ادواري

5-جواب آزمونها مطابق با ویژگیها و ضوابط مورد تایید اداره کل نظارت و ارزیابی فرآوردههاي غذایی، آرایشی و بهداشتی بوده و عدم انطباق بحرانی در تمام نمونه ها گزارش نشده باشد .

تبصره 6-در صورتی که مدارك لازم براي صدور مجوز بهداشتی در زمان درخواست تمدید یا اصلاح تغییر نموده باشد، لازم است مدارك اصلاح شده ارائه گردد.

تبصره 7-در صورت مفقود شدن اصل مجوز بهداشتی مشاغل خانگی، پس از ارائه یک بار آگهی در یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار، درخواست صدرو المثنی و فیش واریزي جهت مجوز بهداشتی مشاغل خانگی مبلغ 560000ریال به شماره حساب 2173529001000سیبا بانک ملی المثنی صادر خواهد گردید.


ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز بهداشتی مشاغل خانگی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز بهداشتی مشاغل خانگی


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز بهداشتی مشاغل خانگی


مدارك لازم براي صدور مجوز بهداشتی مشاغل خانگی

1.تصویر برابر اصل شده مجوز فعالیت اقتصادي از مراجع ذیصلاح

2.تصویر برابر اصل شده تصدیق ثبت برند مشاغل خانگی از اداره ثبت شرکت ها و علائم صنعتی

3.تعهد و سوگندنامه مدیر عامل/مؤسس/مؤسسین واحد (پیوست شماره 3)

4.تکمیل فرم درخواست مجوز بهداشتی مشاغل خانگی (پیوست شماره 4)

5.قرارداد با آزمایشگاه هاي همکار یا مجاز داراي پروانه بهره برداري از سازمان غذا و دارو یا آزمایشگاه هاي آکرودیته کارخانجات دیگر که کنترل فرآورده تولیدي در محدوده فعالیت تعریف شده آن قرار داشته باشد.

6.اصل فیش واریز هزینه هاي مربوط به مجوز بهداشتی مشاغل خانگی مبلغ 1880000ریال به شماره حساب 2173529001000سیبا بانک ملی


فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز بهداشتی مشاغل خانگی صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید مجوز بهداشتی مشاغل خانگی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


مدارك لازم براي تمدید مجوز بهداشتی مشاغل خانگی

تمدید و اصلاح مجوز بهداشتی مشاغل خانگی مشروط به ارائه بندهای زیر پس از تایید کمیته فنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه بلامانع خواهد بود .

1-نامه درخواست به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه

2-واریز هزینههاي تمدید مبلغ 560000ریال به شماره حساب 2173529001000سیبا بانک ملی

3-نداشتن شکایت یا تخلف اثبات شده در خصوص فرآورده

4 -تایید رعایت اصول فنی و بهداشتی (GMP ) مطابق با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهاي تولید و بسته بندي فرآورده هاي غذایی مشمول، در کلیه بازدیدهاي ادواري

5-جواب آزمونها مطابق با ویژگیها و ضوابط مورد تایید اداره کل نظارت و ارزیابی فرآوردههاي غذایی، آرایشی و بهداشتی بوده و عدم انطباق بحرانی در تمام نمونه ها گزارش نشده باشد .

تبصره 6-در صورتی که مدارك لازم براي صدور مجوز بهداشتی در زمان درخواست تمدید یا اصلاح تغییر نموده باشد، لازم است مدارك اصلاح شده ارائه گردد.

تبصره 7-در صورت مفقود شدن اصل مجوز بهداشتی مشاغل خانگی، پس از ارائه یک بار آگهی در یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار، درخواست صدرو المثنی و فیش واریزي جهت مجوز بهداشتی مشاغل خانگی مبلغ 560000ریال به شماره حساب 2173529001000سیبا بانک ملی المثنی صادر خواهد گردید.


ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز بهداشتی مشاغل خانگی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


مدارك لازم براي اصلاح مجوز بهداشتی مشاغل خانگی

تمدید و اصلاح مجوز بهداشتی مشاغل خانگی مشروط به ارائه بندهای زیر پس از تایید کمیته فنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه بلامانع خواهد بود .

1-نامه درخواست به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه

2-واریز هزینههاي تمدید مبلغ 560000ریال به شماره حساب 2173529001000سیبا بانک ملی

3-نداشتن شکایت یا تخلف اثبات شده در خصوص فرآورده

4 -تایید رعایت اصول فنی و بهداشتی (GMP ) مطابق با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهاي تولید و بسته بندي فرآورده هاي غذایی مشمول، در کلیه بازدیدهاي ادواري

5-جواب آزمونها مطابق با ویژگیها و ضوابط مورد تایید اداره کل نظارت و ارزیابی فرآوردههاي غذایی، آرایشی و بهداشتی بوده و عدم انطباق بحرانی در تمام نمونه ها گزارش نشده باشد .

تبصره 6-در صورتی که مدارك لازم براي صدور مجوز بهداشتی در زمان درخواست تمدید یا اصلاح تغییر نموده باشد، لازم است مدارك اصلاح شده ارائه گردد.

تبصره 7-در صورت مفقود شدن اصل مجوز بهداشتی مشاغل خانگی، پس از ارائه یک بار آگهی در یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار، درخواست صدرو المثنی و فیش واریزي جهت مجوز بهداشتی مشاغل خانگی مبلغ 560000ریال به شماره حساب 2173529001000سیبا بانک ملی المثنی صادر خواهد گردید.


ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال مجوز بهداشتی مشاغل خانگی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز