در این مقاله قصد داریم تا تمامی اطلاعات لازم برای صدور – تمدید – ابطال و اصلاح مجوز کسب و کار اینترنتی را به شما عزیزان ارائه دهیم. همچنین مدارک و شرایط لازم برای دریافت مجوز کسب و کار اینترنتی را برای شما قرار خواهیم داد.

مرجع صدور مجوز کسب و کار اینترنتیمشخصات مجوز :


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز کسب و کار اینترنتی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2271389/12/111و 6 و7

قانون نظام صنفی کشور

5561359/04/1387و2
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز کسب و کار اینترنتیعنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی آموزشی10029

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران5171383/06/143

قانون مالیات هاي مستقیم

5501366/12/03186
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
عدم بدهی قطعی مالیاتی10009وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور0http://e4.tax.gov.ir/Entrance
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
مجوزهای پیش‌نیاز


مدت زمان صدور مجوز

 روز


مدت اعتبار مجوز

 ماه


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون نظام صنفی کشور

5561359/04/135
هزینه صدور مجوز


فرآیند تمدید مجوز  :


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز کسب و کار اینترنتی


عنوان مدرککد مدرک
کارت بهداشتی کارکنان بخش های مرتبط به تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش10008
تصویر گواهی آموزشی10029
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده100455
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون نظام صنفی کشور

4921392/06/12ماده 22 تبصره ماده 8
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون نظام صنفی کشور

4921392/06/12تبصره 2 ماده 5 

قانون نظام صنفی کشور

4921392/06/12تبصره 1 ماده 5 
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز کسب و کار اینترنتی


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه ی صدور/تبدیل/تمدید2000000 ریال
درآمد عمومی کشور جهت صدور و تمدید پروانه کسب30000 ریال
تمبر مالیاتی100000 ریال
صدور پروانه کسب الکترونیکی100000 ریال
حق عضویت صدور پروانه کسب سال اول8000000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین‌نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی

4941392/12/28ماده 9 
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز کسب و کار اینترنتی
فرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون نظام صنفی کشور

4921392/06/12ماده 23 تبصره م 87 
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز