به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

راهنمای دریافت موافقت اصولی درمانگاه تخصصی دیابت


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت موافقت اصولی تاسیس درمانگاه را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

 

عنوان رسمی و اداری مجوز
موافقت اصولی تاسیس درمانگاه عمومی
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقیقی,اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کننده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – معاونت درمان

شرایط لازم برای دریافت موافقت اصولی تاسیس درمانگاه


شرایط دریافت موافقت اصولی تاسیس درمانگاه عبارتند از :

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تقاضای تاسیس کلیه موسسات پزشکی بصورت حقیقی توسط حداقل یک نفر پزشک واجد شرایط امکان پذیر است.

در صورت درخواست دو نفر، حداقل یک نفر ازمتقاضیان باید پزشک باشد و در درخواست های بیش از دو نفر و یا درخواست تاسیس موسسات خصوصی حقوقی باید اکثریت متقاضیان ( نصف+ یک نفر) از گروه پزشکی و پیراپزشکی( مقطع لیسانس یا بالاتر ) با عضویت حداقل یک نفر فرد پزشک باشند.

2 داشتن تابعیت ایرانی
3 حداقل 18 سال سن
4 ارائه گواهی گذراندن تعهدات قانونی از جمله: طرح نیروی انسانی و تعهد ضریب کا (جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح و ضریب کا)، ارائه گواهی اعلام وضعیت صندوق رفاه دانشجویان، خدمت سربازی جهت موسسین ضروری است.
5 عدم سوء پیشینه کیفری
6 عدم سو پیشینه انتظامی ( برای اعضا نظام پزشکی)

مدارک لازم برای دریافت موافقت اصولی تاسیس درمانگاه


ردیف مدارک
1 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): تعیین تکلیف دوره خدمت نظام وظیفه(ویژه آقایان کمتر از 45 سال سن)
2 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): تصویر آخرین مدرک تحصیلی (دانشنامه،گواهینامه موقت)
3 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): گواهی وضعیت طرح (جهت کارشناسان و پزشکان عمومی) و یا گواهی وضعیت خدمات مورد تعهد متخصصین( جهت پزشکان متخصص)(جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی و خدمات مورد تعهد متخصصین(ضریب کا) ) (در صورت عدم ارائه دانشنامه)
4 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): آخرین حکم کارگزینی و یا تائیدیه اشتغال از بالاترین مقام مسئول اداری برای مستخدمین کشوری و لشکری که دارای حکم کارگزینی نیستند( ویژه مستخدمین کشوری و لشکری)
5 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): نمونه مهر و امضاء
6 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): فرم تعهد نامه موسس (فرم خام تعهد نامه از سامانه دانلود و پس از تکمیل و مهر و امضا نمودن آن، مجددا در سامانه بارگذاری گردد)
7 متقاضیان تاسیس موسسه (خصوصی حقیقی): نامه موافقت شبکه بهداشت و درمان مربوطه جهت موسسات تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)
8 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): تعیین تکلیف دوره خدمت نظام وظیفه( ویژه آقایان کمتر از 45 سال سن)
9 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): تصویر آخرین مدرک تحصیلی (دانشنامه،گواهینامه موقت)
10 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): گواهی وضعیت طرح (جهت کارشناسان و پزشکان عمومی) و یا گواهی وضعیت خدمات مورد تعهد متخصصین( جهت پزشکان متخصص)(جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی و خدمات مورد تعهد متخصصین (ضریب کا) ) (در صورت عدم ارائه دانشنامه)
11 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): آخرین حکم کارگزینی و یا تائیدیه اشتغال از بالاترین مقام مسئول اداری برای مستخدمین کشوری و لشکری که دارای حکم کارگزینی نیستند ( ویژه مستخدمین کشوری و لشکری)
12 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): نمونه مهر و امضاء
13 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): فرم تعهد نامه موسس (فرم خام تعهد نامه از سامانه دانلود و پس از تکمیل و مهر و امضا نمودن آن، مجددا در سامانه بارگذاری گردد)
14 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): نامه موافقت شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت حوزه شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)
15 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): اساسنامه شرکت (موضوع فعالیت با قید اجازه در اساسنامه و اختیارات قانونی و دارندگان حق امضا)
16 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): لیست موسسین
17 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات شرکت
18 متقاضیان تاسیس موسسه با مالکیت شرکت (خصوصی حقوقی): موافقت اصولی تعاونی خدمات بهداشتی درمانی صادره از کمیسیون ماده 20 دانشگاه (ویژه شرکت تعاونی بهداشتی درمانی)
19 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): تعیین تکلیف دوره خدمت نظام وظیفه( ویژه آقایان کمتر از 45 سال سن)
20 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): تصویر آخرین مدرک تحصیلی (دانشنامه،گواهینامه موقت)
21 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): گواهی وضعیت طرح (جهت کارشناسان و پزشکان عمومی) و یا گواهی وضعیت خدمات مورد تعهد متخصصین( جهت پزشکان متخصص) (جهت رشته های ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی و خدمات مورد تعهد متخصصین (ضریب کا) ) (در صورت عدم ارائه دانشنامه)
22 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): آخرین حکم کارگزینی و یا تائیدیه اشتغال از بالاترین مقام مسئول اداری برای مستخدمین کشوری و لشکری که دارای حکم کارگزینی نیستند ( ویژه مستخدمین کشوری و لشکری)
23 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): نمونه مهر و امضاء
24 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): فرم تعهد نامه موسس (فرم خام تعهد نامه از سامانه دانلود و پس از تکمیل و مهر و امضا نمودن آن، مجددا در سامانه بارگذاری گردد)
25 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت خیریه (موسسه خیریه بهداشتی درمانی): نامه موافقت شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت حوزه شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)
26 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: اساسنامه خیریه (صفحات مشخصات موسسین، اهداف یا شیوه اجرا، موضوع فعالیت با قید اجازه در اساسنامه و اختیارات قانونی و دارندگان حق امضا)
27 نامه موافقت شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت حوزه شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)
28 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: آگهی ثبت موسسه خیریه در روزنامه رسمی و آخرین آگهی تغییرات شرکت
29 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: آکهی ثبتی دریافتی از اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
30 موسسه خیریه بهداشتی درمانی: تعهد محضری به وزارت بهداشت
31 موقوفات درمانی : وقف نامه
32 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: نامه درخواست تاسیس از بالاترین مقام سازمان/ ارگان مربوطه
33 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: مراکز درمانی دانشگاهی: اعلام نظر موافق رئیس دانشگاه
34 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: مراکز درمانی نیروهای مسلح ( تائیدیه ستاد کل نیروهای مسلح براساس شیوه نامه مصوب مشترک)
35 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: مراکز درمانی در ندامتگاه ها ( نامه درخواست از اداره کل بهداشت و درمان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور)
36 متقاضیان تاسیس موسسات با مالکیت دولتی و عمومی غیر دولتی: نامه موافقت شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)

استعلامات بین دستگاهی


ردیف استعلام
1 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
2 نداشتن سو پیشینه انتظامی

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده موافقت اصولی تاسیس درمانگاه است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده موافقت اصولی تاسیس درمانگاه، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوز های پیش نیاز برای دریافت موافقت اصولی تاسیس درمانگاه


ردیف مجوز لینک
1 بدون مورد

زمان لازم برای دریافت موافقت اصولی تاسیس درمانگاه از زمان تاييد مدارک


60 روز کاری

مدت اعتبار موافقت اصولی تاسیس درمانگاه


36 ماه

هزینه های مجوز موافقت اصولی تاسیس درمانگاه


ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 هزینه صدور پروانه • تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز: 262500 ریال

• شهرهای دانشگاهی: 243750 ریال

• سایر شهرها: 225000 ریال

افزایش بخش های تخصصی سرپایی به موسسات پزشکی 45000 ریال

شرایط لازم برای تمدید موافقت اصولی تاسیس درمانگاه عمومی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
2 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
3 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
4 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
5 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
6 کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم : داشتن کارت هوشمند پایان خدمت یا معافیت دوره ضرورت برای اتباع ذکور ایرانی از ابتدای 19 لغایت اتمام 50 سالگی ضروری است؛ در غیر اینصورت به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و درخواست دهید.

مدارک لازم برای تمدید موافقت اصولی تاسیس درمانگاه عمومی

ردیف مدارک توضیحات
1 ارائه گزارش و مستندات عملکردی : گزارش پیشرفت کار
2 تأییدیه گزارش بازدید کارشناسی : گزارش بازدید صدورپروانه ها / نظارت بردرمان دانشگاه مبنی بر تایید پیشرفت کار ارائه شده ( احداث وآماده سازی فضای فیزیکی، پرسنل، تجهیزات، ملزومات )
3 تأییدیه گزارش بازدید کارشناسی : گزارش بازدید مدیریت فنی دانشگاه مبنی بر درصد پیشرفت کار فضای فیزیکی

استعلامات بین دستگاهی موافقت اصولی تاسیس درمانگاه عمومی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
5 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده موافقت اصولی تاسیس درمانگاه عمومی است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده موافقت اصولی تاسیس درمانگاه عمومی، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.

شرایط لازم برای اصلاح موافقت اصولی تاسیس درمانگاه

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
2 تغییر در مدیران و صاحبان امضای مجاز
3 تغییر در مفاد اساسنامه
4 کاهش سرمایه
5 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
6 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
7 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
8 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
9 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
10 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
11 تأییدیه آدرس و کد پستی
12 تأییدیه آدرس و کد پستی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
13 کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم : داشتن کارت هوشمند پایان خدمت یا معافیت دوره ضرورت برای اتباع ذکور ایرانی از ابتدای 19 لغایت اتمام 50 سالگی ضروری است؛ در غیر اینصورت به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و درخواست دهید.

مدارک لازم برای اصلاح موافقت اصولی تاسیس درمانگاه

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.

استعلامات بین دستگاهی موافقت اصولی تاسیس درمانگاه

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
6 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
7 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
8 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط

 

شرایط لازم برای توسعه موافقت اصولی تاسیس درمانگاه

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 افزایش سرمایه
2 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
3 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
4 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
5 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
6 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
7 کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم : داشتن کارت هوشمند پایان خدمت یا معافیت دوره ضرورت برای اتباع ذکور ایرانی از ابتدای 19 لغایت اتمام 50 سالگی ضروری است؛ در غیر اینصورت به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و درخواست دهید.

مدارک لازم برای توسعه موافقت اصولی تاسیس درمانگاه

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.
2 تأییدیه واحدهای ذیربط درون دستگاهی : شبکه بهداشت درمان مربوطه جهت موسسات تحت حوزه شبکه های بهداشت و درمان (به جز ستاد معاونت درمان)

استعلامات بین دستگاهی موافقت اصولی تاسیس درمانگاه

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
5 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط