پروانه ساخت دارو

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه ساخت دارونیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور پروانه ساخت دارومشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه ساخت دارو
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه “ثبت دارو” در سازمان غذا و دارو

432 1393/10/07 همه

دستورالعمل تسریع فرآیند ثبت دارو

1003054 1398/12/17 همه
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه ساخت دارو


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر فیش بانکی 10013
فرم 26-1 (اعلام نظر در مورد شرایط ساخت) 100448
نامه مسیر بندی 100602
ارسال مدارک CTD (پرونده جامع دارویی) 100603
تایید شرایط ساخت 100604

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه “ثبت دارو” در سازمان غذا و دارو

432 1393/10/07 ماده 7

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی

440 1334/03/29 فصل 4 ماده 17

دستورالعمل تسریع فرآیند ثبت دارو

1003054 1398/12/17 همه
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه “ثبت دارو” در سازمان غذا و دارو

432 1393/10/07 ماده 7

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی

440 1334/03/29 فصل 4

مجوز فعالیت شرکت دارویی

1003013 1394/06/10 ماده 1

دستورالعمل تسریع فرآیند ثبت دارو

1003054 1398/12/17 همه
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور پروانه ساخت دارو

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی

440 1334/03/29 ماده 14

ضابطه تولید قراردادی دارو

1002000 1394/06/10 بند 8 تبصره 1 و 2
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور پروانه ثبت دارو 1740000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

599 1366/06/01 بند الف ردیف 1
نمونه پروانه ساخت دارو


فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
پروانه ثبت دارو 1003049
فرم 26-1 تایید شده توسط اداره بازرسی فنی 1003050
تاییدیه برون تن و یا PMQC 1003051
فرم 21-1، 22-1 یا 23-1 مطابق با دستورالعمل تسریع فرآیند ثبت دارو 1003052
سندپرداخت هزینه ثبت 1003053

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه “ثبت دارو” در سازمان غذا و دارو

432 1393/10/07 ماده 7 تبصره 1 و 2

دستورالعمل تسریع فرآیند ثبت دارو

1003054 1398/12/17 همه
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه تمدید پروانه ثبت دارو 520000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

722 1380/12/08 بند الف ردیف 2
فرآیند اصلاح پروانه ساخت دارو


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه ساخت دارو


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه ساخت دارو