آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای بیمهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

همان طور که می دانید افزایش سرمایه یکی از مواردی است که باید در قالب ثبت تغییرات شرکت به اداره ثبت شرکتها اعلام شود.

مرجع صدور مجوز افزایش سرمایه شرکتهای بیمه







مشخصات مجوز






مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ افزایش سرمایه شرکتهای بیمه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه شرکت های بیمه

12133 1397/08/06 ماده 10 دانلود فایل

اساسنامه شرکت های بیمه

12133 1397/08/06 تبصره2بندب ماده18  دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز




فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک
ارائه درخواست کتبی
گزارش توجیهی

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه شرکت های بیمه

12133 1397/08/06 ماده 10  دانلود فایل

اساسنامه شرکت های بیمه

12133 1397/08/06 ماده 11  دانلود فایل

اساسنامه شرکت های بیمه

12133 1397/08/06 تبصره2بندب ماده18  دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهی



مجوزهای پیش‌نیاز



ضوابط خاص صدور مجوز



مدت زمان صدور مجوز افزایش سرمایه شرکتهای بیمه

 روز



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی در خصوص مجوزهای بیمه مرکزی

1233 1395/11/26 بند 34 عناوین  دانلود فایل
مدت اعتبار مجوز

 ماه




هزینه صدور مجوز




نمونه مجوز صادر شده

 دانلود فایل