به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای بیمهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

همان طور که می دانید افزایش سرمایه یکی از مواردی است که باید در قالب ثبت تغییرات شرکت به اداره ثبت شرکتها اعلام شود.

مرجع صدور مجوز افزایش سرمایه شرکتهای بیمهمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ افزایش سرمایه شرکتهای بیمه
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اساسنامه شرکت های بیمه

121331397/08/06ماده 10دانلود فایل

اساسنامه شرکت های بیمه

121331397/08/06تبصره2بندب ماده18 دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک
ارائه درخواست کتبی
گزارش توجیهی

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اساسنامه شرکت های بیمه

121331397/08/06ماده 10 دانلود فایل

اساسنامه شرکت های بیمه

121331397/08/06ماده 11 دانلود فایل

اساسنامه شرکت های بیمه

121331397/08/06تبصره2بندب ماده18 دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز افزایش سرمایه شرکتهای بیمه

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی در خصوص مجوزهای بیمه مرکزی

12331395/11/26بند 34 عناوین دانلود فایل
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

 دانلود فایل