دستورالعمل تامین مالی جمعی :


در این مقاله قصد داریم تا دستورالعمل تامین مالی جمعی را که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده را برای شما عزیزان ارائه دهیم.

دستورالعمل تامین مالی جمعی براساس بند (4) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار، به شرح زير به تصويب شورايعالي بورس و اوراق بهادار رسيد.


تعاریف و اصطلاحات موجود در دستورالعمل :

عامل: شخص حقوقي است كه طبق الزامات اين دستورالعمل اقدام به تأمين مالي جمعي مي نمايد.

سكو: پلتفرمي است كه براي تأمين مالي جمعي توسط عامل ايجاد شده است و اطلاعات لازم بر اساس مفاد اين دستورالعمل در آن منتشر مي‌شود.

متقاضي: شخص حقوقي است كه به منظور تأمين منابع مالي ، طبق الزامات اين دستورالعمل به عامل مراجعه مي‌كند.

طرح: فعاليتي است كه متقاضي براي انجام آن اقدام به تأمين منابع مالي مي‌كند.

طرح باز: طرحي است كه در حال تأمين مالي بوده، يا تكميل شده ولي هنوز منابع جمع‌آوري شده تحويل متقاضي نشده است.

تأمين‌كننده: شخص حقيقي يا حقوقي تأمين‌كننده منابع‌ مالي موردنياز متقاضي است.

فراخوان تأمين: اعلان درخواست متقاضي ، در سكو براي معرفي به تأمين‌كنندگان است.

گواهي شراكت: ورقۀ بهاداري است كه در تأمين مالي جمعي به صورت الكترونيكي منتشر مي شود و از ثبت نزد سازمان معاف است.

ناظر فني/مالي: شخص حقيقي يا حقوقي مورد تأييد فرابورس است كه حسب درخواست عامل يا كارگروه ارزيابي نسبت به ارزيابي اوليه يا نظارت بر حسن اجراي طرح تعريف ‌شده توسط متقاضي اقدام مي‌كند.

شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقيقي يا حقوقي به شرح زير است:

الف- شخص وابسته : به هر شخص حقيقي عبارت است از همسر و اقرباء نسبي درجۀ اول از طبقۀ اول آن شخص و هر شخص حقوقي كه تحت نفوذ قابل‌ملاحظه، كنترل يا كنترل مشترك شخص حقيقي موردنظر باشد؛

ب- شخص وابسته : به هر شخص حقوقي عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاري كه در استانداردهاي حسابداري ملي ايران، تعريف ‌شده‌ است.

كارگروه ارزيابي: كارگروهي كه مطابق ماده 14 اين دستورالعمل، تشكيل مي‌گردد.


قوانین تامین مالی جمعی :


در تأمين مالي جمعي، منابع موردنياز راه اندازي يا توسعه يك كسب‌وكار تأمين ‌شده و تأمين‌كننده منابع، نقش مشاركت‌كننده در طرح را داشته و در سود و زيان طرح شريك است.

عامل موظف است براي انجام تأمين مالي جمعي، نسبت به اخذ مجوز فعاليت از كارگروه ارزيابي مطابق اين دستورالعمل اقدام نمايد.

عامل صرفاً از طريق انعقاد قرارداد با نهادهاي مالي تحت نظارت سازمان، مجاز به تأمين مالي جمعي مي باشد.

در اين خصوص، نهادهاي مالي مي توانند با اصلاح اساسنامه خود، مطابق مقررات، نسبت به انعقاد قرارداد با عامل اقدام نمايند.

نهادهاي مالي داراي مجوز از سازمان مي توانند پس از اصلاح اساسنامه مطابق مقررات و اخذ مجوز فعاليت تأمين مالي جمعي از كارگروه ارزيابي، خود نيز به عنوان عامل، اقدام به تأمين مالي جمعي نمايند.

هر نهاد مالي مي‌تواند در هر زمان حداكثر با 5 عامل به‌منظور انجام فعاليت تأمين مالي جمعي ، طرف قرارداد واقع شود.

فهرست نهادهاي مالي مجاز به فعاليت در زمينۀ تامین مالی جمعی و ضوابط مربوط به نحوۀ فعاليت آن‌ها، ظرف مدت حداكثر 2 ماه پس از تصويب دستورالعمل تامین مالی جمعی به تصويب سازمان خواهد رسيد.

حداقل مفادي كه لازم است در قرارداد منعقده بين عامل و نهاد مالي درج گردد، ظرف مدت حداكثر 2 ماه پس از تصويب اين دستورالعمل به پيشنهاد فرابورس، به تصويب سازمان خواهد رسيد.

سكو‌هاي موجود تأمين مالي جمعي حداكثر شش ماه پس از تصويب اين دستورالعمل فرصت اخذ مجوز فعاليت از كارگروه ارزيابي را دارند.

پس ‌از اين تاريخ، به صورت مستمر فهرست سكوهاي مجاز به تأمين مالي جمعي از طريق سامانه فرابورس، موضوع ماده 20 اين دستورالعمل، اعلام خواهد شد.

و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدام به مسدودسازي تمامي سكوهايي كه در اين فهرست قرار ندارند، خواهد كرد.

حوزه جغرافيايي اجراي طرح در داخل كشور بوده، ولي جمع‌آوري منابع مالي موردنياز طرح‌ها از تأمين‌كنندگان خارج از كشور نيز بلامانع است.

دستورالعمل تامین مالی جمعی

مراحل تامین مالی جمعی :


مراحل تامین مالی جمعی به شرح زير است:

بند الف: ارزيابي اوليه متقاضي وطرح توسط عامل يا ناظر فني/ مالي حسب تشخيص عامل، به‌منظور مطابقت با شرايط ثبت‌نام مندرج در بخش شرايط و الزامات ارائه خدمات تأمين مالي جمعي؛

بند ب: عقد قرارداد با متقاضي و دريافت مستندات و اطلاعات وي مطابق با مفاد اين دستورالعمل توسط عامل؛

بند ج: دريافت نماد اختصاصي از فرابورس؛

بند ه: اعلام فراخوان جمع آوري وجوه.

بند ه: انتشار فراخوان تامین در سكو كه بايد حداقل شامل اطلاعات زير باشد:

1- مشخصات متقاضي شامل:

1-1 نام، شناسه ملي، كد اقتصادی، شماره و تاريخ ثبت، شماره تماس، آدرس و كد پستي

1-2 مشخصات سهامداران بالاي 10 درصد

1-3 مشخصات اعضاي حقوقي و حقيقي عضو هيئت مديره و مدير عامل

2- مقدار مبلغ مورد درخواست

3- محدوده زماني و نحوه زمان بندي جمع آوري وجوه

4- نحوه تسويه در پايان طرح حسب مورد

5- مشخصات ناظر فني/مالي در صورت وجود


حداقل و حداکثر مقدار تامین :


انتقال گواهي شراكت به غير، بر اساس رويه‌اي كه ظرف مدت حداكثر 2 ماه پس از تصويب اين دستورالعمل به پيشنهاد فرابورس، به تصويب سازمان خواهد رسيد، انجام مي‌پذيرد.

حداكثر مقدار قابل تأمين از طريق تامین مالی جمعی براي هر طرح 20ميليارد ريال است. اين مبلغ به‌طور سالانه توسط كارگروه ارزيابي مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.

حداكثر مقدار پذيرش مجموع طرح‌هاي باز نزد عامل در هر زمان، نمي‌تواند بيشتر از 200 ميليارد ريال باشد. اين مبلغ به‌طور سالانه توسط كارگروه ارزيابي مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.

متقاضي، ملزم به تأمين حداقل 10 درصد وجه مورد نياز طرح مي باشد.

حداكثر مقدار قابل تأمين از طريق هر تأمين كننده شخص حقيقي، حداكثر به ميزان 5 درصد از كل مبلغ هر طرح است.

تأمين مالي جمعي براي يك طرح مشخص نبايد به‌ صورت هم‌ زمان توسط چند سكوي مختلف انجام شود. عامل موظف است پيش از انتشار فراخوان تأمين، بررسي هاي لازم را در اين خصوص انجام دهد.


کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی :


كارگروه ارزيابي داراي پنج عضو و يك دبير به شرح زير است:

بند الف: يك نفر به نمايندگي از رئيس سازمان، به‌عنوان رئيس كارگروه؛

بند ب: دو نفر به نمايندگي از فرابورس ؛

بند ج: دو كارشناس در حوزه فعاليت تأمين مالي جمعي، با پيشنهاد فرابورس و تأييد رئيس سازمان؛

بند د: یكي از مديران فرابورس به‌عنوان دبير كارگروه و بدون حق رأي.


تبصره:


كارگروه ارزيابي مي‌تواند در صورت لزوم، علاوه بر اعضاي اصلي، از كارشناسان آشنا به حوزه مربوطه و همچنين نمايندگان متقاضيان (بدون حق رأي) براي حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.

جلسات كارگروه ارزيابي با حضور تمامي اعضا تشكيل‌ شده و تصميمات آن با رأي موافق حداقل سه عضو كه الزاماً يكي از آن‌ها نماينده سازمان است، معتبر است.


مراحل صدور مجوز فعاليت تامین مالی جمعی :


  • عامل، درخواست موافقت اصولي خود را به همراه مستندات زير به كارگروه ارزيابي ارائه مي‌دهد:
  • مدارك ثبتي شخصيت حقوقي خود نزد اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري؛
  • فرم درخواست دريافت موافقت اصولي ؛
  • ارائه رزومه اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل متقاضي در قالب فرم هاي موردنظر و گواهي عدم سوء پيشينه اشخاص مذكور؛
  • ارائه اطلاعات، مدل عملكرد و حوزه فعاليت در قالب مدل كسب‌ و كار؛
  • قرارداد عامليت با نهادهاي مالي (درصورتي‌كه نهاد مالي مستقيماً اقدام به عامليت نكند)؛
  • ارائه اطلاعات حساب بانكي مربوط به فعاليت تامین مالی جمعی ؛
  • نمونه قراردادها؛

كارگروه ارزيابي حداكثر ظرف مدت يك ماه از زمان تكميل مستندات موضوع ماده قبل، نتيجه بررسي خود را درخصوص اعطاي موافقت اصولي به عامل و سازمان اعلام مي‌كند.


مدارک لازم برای دریافت مجوز تامین مالی جمعی :


عامل ملزم است حداكثر ظرف شش ماه پس از دريافت موافقت اصولي،‌ سكوي خود را با رعايت الزامات ذيل راه اندازي كرده و مدارك و مستندات مربوطه را جهت دريافت مجوز فعاليت به كارگروه ارزيابي ارائه نمايد:

بند الف: اعلام نشاني سكوي راه‌اندازي شده؛

بند ب: برآورده‌سازي الزامات فعاليت در فضاي مجازي، مطابق قوانين جاري كشور (نظير دريافت مجوزها و نمادهاي مشخص از مراكز تعيين‌ شده توسط مراجع قانوني)؛

بند ج: فراهم كردن زيرساخت نرم‌افزاري مربوط به فعاليت عامل و اتصال آن به سامانه فرابورس موضوع ماده 20 اين دستورالعمل؛

بند د: ساير موارد اعلامي به تشخيص كارگروه ارزيابي.

در صورت طي كردن فرايندهاي ذكر شده در دستورالعمل تامین مالی جمعی، مجوز فعاليت عامل توسط كارگروه ارزيابي صادر مي‌شود.

فرابورس موظف است حداكثر ظرف 2 ماه پس از تصويب اين دستورالعمل، سامانه جامع تأمين مالي جمعي را به‌منظور انجام وظايف محوله اين دستورالعمل راه‌اندازي كند.


شرايط و الزامات :


پيش از اجراي هر طرح تامین مالی جمعی لازم است قراردادي رسمي ‌بين عامل و متقاضي منعقد ‌شود. در اين قرارداد، تعهدات و حقوق دو طرف مشخص بوده و حداقل موارد زير را در برمي‌گيرد:

بند الف: هزينه‌هاي ارائه خدمات عامل؛

بند ب: تعهدات متقاضي شامل:

1- ارائه مستندات، اطلاعات، شرايط و زمان‌بندي اجراي طرح يا برنامه كسب‌وكار آن ؛

2- مدارك يا مجوزهاي موردنياز براي اجراي طرح؛

3- نوع و نحوه ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي.

بند ج: جريمه‌هاي عدم انجام يا تأخير در انجام تعهدات با شرايط تعيين شده ؛

بند د: مدت قرارداد و شروط احتمالي اتمام پيش از موعد يا تمديد آن؛

بند ه: انتخاب ناظر فني/مالي جهت ارزيابي اوليه و بررسي پيشرفت كار (در صورت لزوم، به تشخيص عامل يا كارگروه ارزيابي) با تعيين وظايف و حق الزحمه وي؛

بند و: ساير موارد اعلامي به تشخيص كارگروه ارزيابي