در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت تاییدیه ثبت تصویب اساسنامه صندوق قرض الحسنهرا خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور تاییدیه ثبت تصویب اساسنامه صندوق قرض الحسنه







مشخصات تاییدیه


2441007





مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه ثبت تصویب اساسنامه صندوق قرض الحسنه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10722 1395/11/10  ماده 21 بند الف تاسیس، ثبت،فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری مانند بانک ها ، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار،صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های لیزینگ ( واسپاری) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.

فرآیند صدور مجوز




فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه



عنوان مدرک کد مدرک
تایید عملکرد 11643
اساسنامه پیشنهادی مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزی 12842
صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با موضوع تصویب تغییرات سرمایه 13111

فایلی وجود ندارد



استعلام‌های بین دستگاهی



مجوزهای پیش‌نیاز



ضوابط خاص صدور مجوز



مدت زمان صدور مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز




هزینه صدور مجوز




نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید تاییدیه ثبت تصویب اساسنامه صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه ثبت تصویب اساسنامه صندوق قرض الحسنه



فایلی وجود ندارد



ضوابط خاص تمدید مجوز



مدت زمان تمدید مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه تمدید مجوز




فرآیند اصلاح تاییدیه ثبت تصویب اساسنامه صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه ثبت تصویب اساسنامه صندوق قرض الحسنه



فایلی وجود ندارد



ضوابط خاص اصلاح مجوز



مدت زمان اصلاح مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه اصلاح مجوز




فرآیند ابطال تاییدیه ثبت تصویب اساسنامه صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز



شرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه ثبت تصویب اساسنامه صندوق قرض الحسنه



فایلی وجود ندارد


صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه ثبت تصویب اساسنامه صندوق قرض الحسنه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10722 1395/11/10  ماده 21 بند الف تاسیس، ثبت،فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری مانند بانک ها ، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار،صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های لیزینگ ( واسپاری) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.

فرآیند صدور مجوز




فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه



عنوان مدرک کد مدرک
تایید عملکرد 11643
اساسنامه پیشنهادی مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزی 12842
صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با موضوع تصویب تغییرات سرمایه 13111

فایلی وجود ندارد



استعلام‌های بین دستگاهی



مجوزهای پیش‌نیاز



ضوابط خاص صدور مجوز



مدت زمان صدور مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز




هزینه صدور مجوز




نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید تاییدیه ثبت تصویب اساسنامه صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه ثبت تصویب اساسنامه صندوق قرض الحسنه



فایلی وجود ندارد



ضوابط خاص تمدید مجوز



مدت زمان تمدید مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه تمدید مجوز




اصلاح

فرآیند اصلاح تاییدیه ثبت تصویب اساسنامه صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه ثبت تصویب اساسنامه صندوق قرض الحسنه



فایلی وجود ندارد



ضوابط خاص اصلاح مجوز



مدت زمان اصلاح مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه اصلاح مجوز




ابطال
فرآیند ابطال تاییدیه ثبت تصویب اساسنامه صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز



شرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه ثبت تصویب اساسنامه صندوق قرض الحسنه



فایلی وجود ندارد