در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز لازم برای ثبت شرکت پستنیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز ثبت شرکت پستو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوز ثبت شرکت پستمشخصات مجوز ثبت شرکت پست


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت شرکت پست

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

230 1382/09/19 بند (ز) ماده (3)

قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران 61021 مورخ 1395/5/23

909 1395/05/23 ماده 27
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت شرکت پست


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر سند مالکیت 10005
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تابعیت ایرانی 100204
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 100495
فرم تكميل شده مشخصات شركت 100496

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای پستي غيردولتي مصوبه 254 مورخ 1395/12/17

905 1395/12/17 ماده 3
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

استعلام وزارت اطلاعات

10089 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir


مجوزهای پیش‌نیاز برای دریافت مجوز ثبت شرکت پستضوابط خاص صدور مجوز ثبت شرکت پستمدت زمان صدور مجوز ثبت شرکت پست

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)

1087 1395/11/26 بند 17
مدت اعتبار مجوز ثبت شرکت پست

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای پستي غيردولتي مصوبه 254 مورخ 1395/12/17

905 1395/12/17 ماده 8
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور 50000000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای پستي غيردولتي مصوبه 254 مورخ 1395/12/17

905 1395/12/17 ماده 24
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز ثبت شرکت پست


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ثبت شرکت پست


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای پستي غيردولتي مصوبه 254 مورخ 1395/12/17

905 1395/12/17 ماده نه
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای پستي غيردولتي مصوبه 254 مورخ 1395/12/17

905 1395/12/17 ماده نه
مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)

1087 1395/11/26 17
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ثبت شرکت پست


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

موافقت نامه پروانه ارائه خدمات پستی

10065 1398/12/04 2-4
ضوابط خاص اصلاح مجوز ثبت شرکت پستمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز ثبت شرکت پست
فرآیند ابطال مجوز ثبت شرکت پست


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای پستي غيردولتي مصوبه 254 مورخ 1395/12/17

905 1395/12/17 ماده 30
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ثبت شرکت پستعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای پستي غيردولتي مصوبه 254 مورخ 1395/12/17

905 1395/12/17 ماده 30