جواز تاسیس واحد فنی مهندسی ( جواز فنی مهندسی ) به مجوزی گفته می شود که سازمان صنعت، معدن و تجارت پس از بررسی های لازم مشروط به کسب امتیازات لازم به متقاضیان می دهد.

در این مطلب می توانید از تمامی مدارک و شرایط لازم برای اخذ جواز فنی مهندسی مطلع شوید. در مقاله « جواز تاسیس » به تفصیل درباره مدارک و مراحل درخواست اخذ جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی صحبت کردیم.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ جواز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی 557 1387/02/02 ماده 1
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر سند مالکیت 10005
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اجاره نامه 10018
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
درخواست متقاضی 10030
پرسشنامه تکمیل شده 100640

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی 557 1387/02/02 ماده3
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی 557 1387/02/02 ماده 4
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
حق تمبر 100000 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31 1082 1394/03/31 ماده 46
نمونه مجوز صادر شده
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر سند مالکیت 10005
تصویر آگهی ثبت شرکت 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اجاره نامه 10018
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
درخواست متقاضی 10030
پرسشنامه تکمیل شده 100640


ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
روز
مدت اعتبار جواز فنی مهندسی

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تمدید جواز 50000 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی 557 1387/02/02 ماده 8
قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31 1082 1394/03/31 ماده 46
فرآیند اصلاح جواز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح جوازمدت زمان اصلاح مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال جواز تاسیس واحد فنی مهندسی


شرایط قابلیت ابطال جواز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی 557 1387/02/02 ماده 4
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز