به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز تاسیس مرکز نگهداری و عرضه آبزیان نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس مرکز نگهداری و عرضه آبزیان
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10223 1374/06/14 بند د ماده 22 دانلود

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 79 دانلود

دستورالعمل صدور مجوز عرضه ماهی زنده

12271 1399/05/01 متن دستورالعمل دانلود
فرآیند صدور مجوز تاسیس مرکز نگهداری و عرضه آبزیان
فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس مرکز نگهداری و عرضه آبزیان


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
طرح توجیهی 10261
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 10365
درخواست کتبی 10956
نقشه UTM زمین (محل) پیشنهادی برای تاسیس واحد/ مرکز مورد تقاضا 11164

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10223 1374/06/14 بند د ماده 22 دانلود

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 79 دانلود

دستورالعمل صدور مجوز عرضه ماهی زنده

12271 1399/05/01 متن دستورالعمل دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام تامین آب از وزارت نیرو 10211 وزارت نیرو – معاونت آب و آبفا 15 http://moe.gov.ir تامین آب مورد نیاز متناسب با ظرفیت
استعلام زيست محيطي محل فعاليت 10152 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 15 www.doe.ir
استعلام اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی 10188 سازمان ثبت احوال کشور – سازمان ثبت احوال 0 www.ncr.ir
استعلام از سازمان دامپزشکی جهت رعایت حریم ضوابط بهداشتی 10350 سازمان دامپزشکی کشور – اداره کل دامپزشکی 15 https://www.ivo.ir
کاربری اراضی 10170 وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی 15 ichto.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز عرضه ماهی زنده

12271 1399/05/01 متن دستورالعمل دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 79 دانلود

دستورالعمل صدور مجوز عرضه ماهی زنده

12271 1399/05/01 متن دستورالعمل دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 79 دانلود

دستورالعمل صدور مجوز عرضه ماهی زنده

12271 1399/05/01 متن دستورالعمل دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 79 دانلود

دستورالعمل صدور مجوز عرضه ماهی زنده

12271 1399/05/01 متن دستورالعمل دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 79 دانلود

دستورالعمل صدور مجوز عرضه ماهی زنده

12271 1399/05/01 متن دستورالعمل دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز تاسیس مرکز نگهداری و عرضه آبزیان صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز تاسیس مرکز نگهداری و عرضه آبزیان


فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تاسیس مرکز نگهداری و عرضه آبزیانفایلی وجود ندارد


مبانی قانونی ندارد
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10223 1378/02/05 ماده 79 دانلود

 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1374/06/14 بند د ماده 22 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز تاسیس مرکز نگهداری و عرضه آبزیان

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز عرضه ماهی زنده

12271 1399/05/01 متن دستورالعمل دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز تاسیس مرکز نگهداری و عرضه آبزیانعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز عرضه ماهی زنده

12271 1399/05/01 متن دستورالعمل دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


فرآیند اصلاح مجوز تاسیس مرکز نگهداری و عرضه آبزیان


فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
طرح توجیهی 10261
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 10365
تکمیل فرم درخواست 10756


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 79 دانلود

دستورالعمل صدور مجوز عرضه ماهی زنده

12271 1399/05/01 متن دستورالعمل دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 79 دانلود

دستورالعمل صدور مجوز عرضه ماهی زنده

12271 1399/05/01 متن دستورالعمل دانلود
مدت زمان اصلاح مجوز تاسیس مرکز نگهداری و عرضه آبزیان

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 79 دانلود

دستورالعمل صدور مجوز عرضه ماهی زنده

12271 1399/05/01 متن دستورالعمل دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاسیس مرکز نگهداری و عرضه آبزیان


دانلود
شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10223 1374/06/14 بند د ماده 22 دانلود

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 79 دانلود

دستورالعمل صدور مجوز عرضه ماهی زنده

12271 1399/05/01 متن دستورالعمل دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تکمیل فرم درخواست 10756

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 79 دانلود

دستورالعمل صدور مجوز عرضه ماهی زنده

12271 1399/05/01 متن دستورالعمل دانلود