در این مقاله قصد داریم تا درباره مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو اطلاعات جامع و کاملی را به سما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای تاسیس این موسسه و مجوز فعالیت آن از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تأسیس مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور

606 1382/08/11 کل آیین نامه
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر اساسنامه 10012
اصل و تصویر گذرنامه 10017
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر قرارداد با دانشگاههای خارج 100659

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ

هزینه صدور

1200000 ریال


نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو

ماههزینه ابطال مجوز
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تأسیس مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور

606 1382/08/11 کل آیین نامه
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر اساسنامه 10012
اصل و تصویر گذرنامه 10017
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر قرارداد با دانشگاههای خارج 100659

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ

هزینه صدور

1200000 ریال


نمونه مجوز صادر شده

تمدید
فرآیند تمدید مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو

ماههزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو

ماههزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو

ماههزینه ابطال مجوز