به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز شرکت خدمات مشاوره دامپزشکی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز شرکت خدمات مشاوره دامپزشکی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز شرکت خدمات مشاوره دامپزشکی


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز شرکت خدمات مشاوره دامپزشکی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون سازمان دامپزشکی کشور

275 1350/03/24 ماده 3

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 ت 4 ماده 2، ت5 ماده6  
فرآیند صدور مجوز
 
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد) 1009101
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط 1009118
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر 1009985
دانشنامه (معتبر) دکترای عمومی دامپزشکی 1009109
کارت معتبر عضویت نظام دامپزشکی ج.ا.ا. 1009128
برگه خود اظهاری عدم اشتغال دولتی و یا نداشتن پروانه يا مجوز اشتغال 1009103

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 ماده 2
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز شرکت خدمات مشاوره دامپزشکیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون سازمان دامپزشکی کشور

275 1350/03/24 ماده 14

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت

1301 1393/01/28 فصل دوم
نمونه مجوز شرکت خدمات مشاوره دامپزشکی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز شرکت خدمات مشاوره دامپزشکی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز شرکت خدمات مشاوره دامپزشکی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز شرکت خدمات مشاوره دامپزشکی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز شرکت خدمات مشاوره دامپزشکی


عنوان مدرک کد مدرک
یک یا چند مدرک مربوط به صدور پروانه، برحسب نوع اصلاح در پروانه 1009999


ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز شرکت خدمات مشاوره دامپزشکیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون سازمان دامپزشکی کشور

275 1350/03/24 ماده 14
فرآیند ابطال مجوز شرکت خدمات مشاوره دامپزشکی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 ت 4 ماده 2، ت5 ماده6
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز شرکت خدمات مشاوره دامپزشکی


عنوان مدرک کد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح 1009112
فرم تکمیل شده درخواست ابطال پروانه D.ebtal1009