در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز فروشگاه صنایع دستی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوزو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز فروشگاه صنایع دستی


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز فروشگاه صنایع دستی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

861 1396/12/02 بند پ و ماده 3 دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز فروشگاه صنایع دستی

فرآیند تمدید مجوز فروشگاه صنایع دستی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز فروشگاه صنایع دستیمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز فروشگاه صنایع دستیفرآیند اصلاح مجوز فروشگاه صنایع دستی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز فروشگاه صنایع دستی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز فروشگاه صنایع دستی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

861 1396/12/02 بند پ و ماده 3 دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز فروشگاه صنایع دستی

تمدید
فرآیند تمدید مجوز فروشگاه صنایع دستی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز فروشگاه صنایع دستیمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز فروشگاه صنایع دستیاصلاح
فرآیند اصلاح مجوز فروشگاه صنایع دستی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال مجوز فروشگاه صنایع دستی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز