4.6/5 - (17 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت صدور نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ماهیگیریمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ماهیگیری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

316 1371/08/24 ماده (8)
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
عکس پرسنلی 10007

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون شکار و صید

317 1375/09/25 بند ب ماده 6

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست

1557 1378/06/03 بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورایعالی محیط زیست

1572 1397/06/27 بند 19
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون شکار و صید

317 1375/09/25 بند ب ماده 6

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست

1557 1378/06/03 بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورایعالی محیط زیست

1572 1397/06/27 بند 19
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی

1615 1396/02/18 36
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

316 1371/08/24 ماده (3) بند (ب)

قانون شکار و صید

317 1375/09/25 ماده (6) بند (ب)

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست

1557 1378/06/03 بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورایعالی محیط زیست

1572 1397/06/27 بند 19
هزینه صدور مجوز ماهیگیریعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

316 1371/08/24 ماده (3) بند (ب)

قانون شکار و صید

317 1375/09/25 بند ب ماده 6

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست

1557 1378/06/03 بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورایعالی محیط زیست

1572 1397/06/27 بند 19
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز ماهیگیری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ماهیگیری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ماهیگیری


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون شکار و صید

317 1375/09/25 بند ب ماده 6

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست

1557 1378/06/03 بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورایعالی محیط زیست

1572 1397/06/27 بند 19
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ماهیگیریعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون شکار و صید

317 1375/09/25 بند ب ماده 6

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست

1557 1378/06/03 بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورایعالی محیط زیست

1572 1397/06/27 بند 19