1/5 - (2 امتیاز)

مجوز واردات دارو

آنچه در این مطلب می خوانید ...


در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز واردات دارو ( مجوز ورود دارو ) است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوز واردات دارومشخصات مجوز ورود دارو


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز واردات دارو

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی

440 1334/03/29 همه
فرآیند صدور مجوز واردات دارو
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز واردات دارو


عنوان هزینه مبلغ

هزینه به ازای هر قلم دارو

1740000 ریال


نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز واردات دارو


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز واردات دارو

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز واردات دارو
فرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز واردات دارو