مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز محصولات چاپی غیر كتاب
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها

1429 1371/09/01
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز محصولات چاپی غیر كتاب


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی تاسیس 10010
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی روزنامه
ارائه درخواست کتبی 11205
اصل پروانه بهره برداری 10111373709

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز محصولات چاپی غیر كتاب


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز محصولات چاپی غیر كتابمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز چاپ محصولات غیر كتاب


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز چاپ محصولات غیر كتابمدت زمان اصلاح مجوز چاپ

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز چاپ
فرآیند ابطال مجوز چاپ محصولات غیر كتاب


شرایط قابلیت ابطال مجوز چاپشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز چاپ محصولات غیر كتاب