مدارک پذیرش شرکتها در بورس

در این مقاله قصد داریم تا مدارک پذیرش شرکتها در بورس را به شما عزیزان ارائه دهیم تا بتوانید با تکمیل این مدارک و مستندات شرکت های خود را به بهترین نحو به بازار بورس و اوراق بهادار وارد نمایید. همچنین در ادامه مراحل پذیرش شرکتها در بازار بورس را به طور کامل توضیح خواهیم داد.

در مقاله « شرایط پذیرش شرکتها در بورس » توضیح دادیم که ورود شرکت ها به بازار بورس چه مزایایی دارد. همچنین شرایط پذیرش در بورس را به طور کامل تشریح کردیم. اینکه یک شرکت چه شرایط و ویژگی هایی باید داشته باشد تا بتواند در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرش گردد.

مدارک پذیرش شرکتها در بورس


براساس تصریح ماده ۲۵ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، در بورس اوراق بهادار تهران، متقاضی پذیرش باید فرم درخواست پذیرش خود را به انضمام مدارک زیر در قالب فرمهای بورس براساس تابلوی موردنظر، از طریق مشاور پذیرش به بورس تسلیم نماید.

1- پرسشنامه پذیرش اولین مدرک از مدارک پذیرش شرکتها در بورس می باشد.

۲- امیدنامه دومین مدرک از مدارک پذیرش شرکتها در بورس می باشد.

۳- رسید پرداخت حق پذیرش

۴- صورتهای مالی سالانه مربوط به حداقل سه دوره مالی منتهی به تاریخ پذیرش که حداقل دو دوره آن برابر یک سال باشد، به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی به تشخیص بورس؛

۵- ارائه آخرین صورتهای مالی میان دوره ای شامل صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهای مالی سه ماهه؛

۶- به گزارش پیش بینی عملکرد سال مالی جاری و آتی حسابرسی شده به همراه اظهار نظر مقبول یا بدون بندهای شرط اساسی حسابرس در خصوص اطلاعات مزبور

۷- گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده حداقل برای دو دوره مالی اخیر نیز یکی دیگر از مدارک پذیرش شرکتها در بورس محسوب می شود.

۸- صورتجلسات مجامع عمومی برای حداقل دو سال اخیر و روزنامه های رسمی مربوط به آگهی آنها در صورت وجود الزام قانونی

۹- برنامه کسب و کار ( Business Plan)، مصوب هیات مدیره شرکت، برای حداقل سه سال آینده و بر اساس فرمهای بورس

۱۰- آخرین اساسنامه ثبت شده منطبق با اساسنامه نمونه شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، مصوب هیات مدیره سازمان ، که کلیه تغییرات قبلی مصوب مجامع عمومی فوق العاده در آن اعمال شده باشد.

۱۱- هرگونه تغییرات در اساسنامه طی دوسال مالی اخیر مندرج در روزنامه رسمی و آگهی های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت .

۱۲- فهرست و مشخصات دارندگان اطلاعات نهایی شرکت ، موضوع تبصره یک ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار براساس فرمهای سازمان.

۱۳- یک نسخه از آخرین مفاصاحساب مالیاتی و برگه های تشخیص مالیات پنج سال گذشته نیز یکی دیگر از مدارک پذیرش شرکتها در بورس می باشد.

۱۴- یکی از مدارک پذیرش شرکتها در بورس، مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در بورس است.

۱۵- تاییدیه حسابرس در خصوص کفایت سیستم کنترلهای داخلی شرکت به نحوی که این سیستم متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد.

۱۶- آخرین نمودار سازمانی مصوب به همراه شرح مختصری از ساختار نیروی انسانی.

۱۷- تصویر آخرین پروانه فعالیت / بهره برداری نیز یکی دیگر از مدارک پذیرش شرکتها در بورس می باشد.

۱۸- سیاست تقسیم سود پیشنهادی هیات مدیره برای سال مالی جاری و آتی.

۱۹- سایر اطلاعات مهم به تشخیص ناشر یا درخواست هیات پذیرش.

در فرم درخواست پذیرش باید قید گردد که متقاضی با آگاهی از الزامات پذیرش و قبول تعهد به آن ، درخواست خود را به بورس تسلیم نموده است.

مدارک لازم برای پذیرش شرکت در بورس

مراحل پذیرش در بورس


1- ارائه درخواست پذیرش در بورس : شرکت متقاضی پذیرش باید درخواست پذیرش خود را طبق فرمت بورس در سربرگ شرکت تکمیل نموده و به همراه مدارک مورد لزوم از طریق مشاور پذیرش ارائه دهد. اگرچه مدارک پذیرش، تمام مستندات مصرح در ماده ۲۵ دستور العمل پذیرش را شامل می شود، با این وجود، ناشران می توانند به منظور بررسی اولیه جهت تعیین احراز یا عدم احراز شرایط پذیرش، آخرین صورت های مالی را به همراه درخواست پذیرش ارسال کنند.

۲- ارائه سایر مدارک پذیرش شرکتها در بورس جهت تکمیل پرونده : پس از انجام بررسی اولیه در انطباق با الزامات دستورالعمل پذیرش جهت تعیین احراز یا عدم احراز پذیرش، ناشر باید کلیه مدارک پذیرش را به بورس ارائه دهد. در این مرحله ضمن تکمیل مدارک از سوی ناشر، جلسه توجیهی با مدیران ارشد مجموعه با حضور مشاور پذیرش صورت می گیرد.

نکته :

شایان ذکر است براساس تبصره ۲ ماده ۲۴ دستورالعمل پذیرش، ” مشاور پذیرش باید کلیه مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط ناشر را بررسی و تائید نماید که مدارک کامل بوده و به امضای صاحبان مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت است.

به این ترتیب، مشاور پذیرش در تمامی مراحل تکمیل پرونده پذیرش، تهیه برنامه کسب و کار و امیدنامه ، جلسه هیات پذیرش، درج و عرضه در کنار شرکت متقاضی خواهد بود. قراداد مشاور پذیرش منعقد بین متقاضی پذیرش و کارگزار مشاور پذیرش نیز جزء مستنداتی است که باید به بورس ارائه شود.

۳- واریز بخش اول حق پذیرش و ارائه رسید : همزمان با تکمیل مدارک و مستندات پرونده پذیرش ، متقاضی پذیرش باید بخش اول حق پذیرش را ( براساس مکاتبه مدیریت پذیرش ) به حساب تعیین شده واریز و رسید‌ آن را جهت درج در پرونده ارسال می کند.

به استناد بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۵۶ به تاریخ پنجم آبان هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ، حق پذیرش هر شرکت در بورس ، دو در هزار سرمایه ثبت شده شرکت متقاضی پذیرش و حداکثر پانصد میلیون ریال برای شرکت هایی با سرمایه معادل یا کمتر از ۲۵۰ میلیارد ریال و هزار میلیون ریال برای شرکت هایی با سرمایه بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال می باشد.

۵۰ ٪ از مبلغ کل حق پذیرش ، همزمان با دریافت مدارک و مستندات اولیه از متقاضی پذیرش دریافت می شود. این بخش از حق پذیرش غیر قابل استرداد است. همزمان با درج نام شرکت در فهرست نرخ های بورش اوراق بهادار ، ۵۰ ٪ باقیمانده از شرکت دریافت می شود.

۴- تهیه و ارائه برنامه کسب و کار شرکت متقاضی پذیرش : برنامه کسب و کار نقشه یا طرح کلی است که راهنمای حرکت فرد یا افرادی است که کسب و کاری را اداره می کنند. برنامه کسب و کار به روش متداول جهت انتقال اطلاعات به طیف وسیعی از اشخاص همچون سرمایه گذاران، شرکای تجاری آینده، مدیران ، کارکنان و سایر استفاده کنندگان می باشد.

مشاور پذیرش با همکاری شرکت متقاضی پذیرش، باید برنامه کسب و کار شرکت متقاضی پذیرش را تهیه و پس از اخذ نظر بورس و انجام اصلاحات مورد نظر، مستند نهایی کسب و کار را به تأیید هیات مدیره شرکت متقاضی پذیرش رسیده طی نامه‌ای به بورس ارسال کند.

۵- تدوین و ارائه امیدنامه پذیرش و درج : امیدنامه پذیرش به عنوان بسته اطلاعاتی معرف شرکت متقاضی پذیرش در بازار سرمایه مطرح است و حاوی اطلاعات جامع در خصوص وضعیت کسب و کار ، فعالیت ها و عملیات و  نیز چشم انداز شرکت است.

مشاوره پذیرش باید امید نامه را در فرمت مورد نظر در بورس بر اساس سرفصل های مورد نظر شرکت متقاضی پذیرش تهیه و در اختیار مدیریت پذیرش قرار دهد. امیدنامه نهایی ممهور به مهر شرکت در مورد تایید مدیرعامل شرکت متقاضی ملاک تصمیم گیری اعضای هیئت پذیرش است.

۶- طرح درخواست در هیئت پذیرش اوراق بهادار: به محض تکمیل پرونده پذیرش و دریافت کلیه اطلاعات و مستندات پذیرش ، جلسه هیئت پذیرش با هماهنگی مدیریت پذیرش بورس تشکیل می‌شود.

در این جلسه که متشکل از ریاست محترم سازمان بورس، رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت بورس، یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی به انتخاب هیئت مدیره سازمان ، یک نفر متخصص حسابداری حسابرسی یا مالی و انتخاب هیئت مدیره بورس و مدیرعامل شرکت بورس ( به عنوان دبیر جلسه ) در خصوص پذیرش یا رد درخواست شرکت متقاضی تصمیم‌گیری می‌شود.

اعضای هیئت پذیرش بر اساس اطلاعاتی که در قالب امیدنامه و برنامه کسب و کار و سایر مستندات در اختیارشان قرار گرفته و نیز مذاکره با مدیران ارشد شرکت متقاضی و طرح سوالات در خصوص وضعیت مالی و عملیاتی شرکت ترکیب و کیفیت سود، اقلام ترازنامه ای و سایر موارد نسبت به پذیرش یا رد تقاضای شرکت متقاضی پذیرش اقدام می کنند.

۷- پس از امضای صورتجلسه هیئت پذیرش تصمیم آن هیات به شرکت متقاضی پذیرش ابلاغ می شود. در این مرحله در صورت موافقت هیئت پذیرش با درخواست شرکت متقاضی مراحل بعدی شامل درج و عرضه در دستور کار قرار می‌گیرد.

در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش با تقاضای شرکت متقاضی طبق تصریح ماده ۲۹ دستورالعمل پذیرش ؛ متقاضی می تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش به دبیرخانه هیئت مدیره سازمان اعلام کند.

رای هیات مدیره سازمان در خصوص بررسی مجدد موضوع یا تایید نظر هیات پذیرش برای متقاضی هیئت پذیرش و بورس لازم الاجراست.