به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی


در این مقاله قصد داریم تا بخشنامه نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی که توسط اداره امور مالیاتی ابلاغ شده را به شما ارائه دهیم. این بخشنامه در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ ابلاغ گردیده است.


مفاد بخشنامه نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی


ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی در حسابرسی های مالیاتی  ،کلیه سنوات على الخصوص سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ادارات امور مالیاتی می بایست با دعوت از مودی مورد حسابرسی از وی درخواست نمایند. اسامی خریداران و فروشندگان واقعی را که اسامی آنها در اسناد و مدارک تسلیمی اعلام نشده ارائه نماید.

بدیهی است در راستای این بند همکاری لازم با مودی مورد حسابرسی به عمل آمده و مهلت كافي (حداکثر یک ماه ) برای ارائه اسامی خریداران و فروشندگان واقعی مد نظر قرار گیرد و با رعایت مفاد بخشنامه نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی به شرح زیر اقدام شود :


وظایف ادارات امور مالیاتی طبق بخشنامه نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی


هر گاه بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط مودیان واقعي (خریدار و فروشنده) یا مودیان فاقد اعتبار مالیاتی ( مودیان صوری عنوان خریدار یا فروشنده ) و یا اطلاعات واصله از سایر اشخاص مشخص شود مودی واقعی نسبت به خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی( مودیان صوری ) یا فروش به آنها اقدام نموده است، در این صورت ادارات امور مالیاتی مکلفند:

۱- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خريد (خريد از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی ) اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی ، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود.

همچنین می بایست در مواردی که قبلا نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده اند، مجددا نسبت به مطالبه مالیات تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی (با توجه به عدم پرداخت مالیات و عوارض در زمان خريد) اقدام نمایند.

۲- بنا به بخشنامه نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی ، با توجه به عدم صدور صورتحساب به نام خریدار واقعی، نسبت به مطالبه جريمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱ /۱۳۸۰ و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴ / ۱۳۹۴ حسب مورد و همچنین بند ۲ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.

٣- نسبت به مطالبه جريمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۹ / ۱۳۸۰ و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴ /۱۳۹۴ حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام نمایند.

۴- با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با تفویض بخشودگی جرایم مودیان موضوع این بخشنامه به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (۳) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالي هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد سال ها و دوره های مالیاتی ۱۳۹۵ و به بعد این گونه مودیان که نسبت به معرفی خریداران یا فروشندگان واقعی اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۹  مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ نخواهند بود.

و در صورت همکاری صرفا به نسبت درصد اعلام اسامی خریداران و فروشندگان واقعی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان) و در اجرای مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور مشمول بخشودگی جرایم قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و به نسبت درصدهای اعلام شده در دستور العمل فوق الذکر خواهند بود.

همچنین در خصوص جرایم سال های قبل از ۱۳۹۵ نیز بخشودگی جرایم در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تا سقف درصدهای تعیین شده و با رعایت مفاد بخشنامه نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی به مدیر کل امور مالیاتی تفویض می شود.

۵- در صورت عدم معرفی خریدار و فروشنده واقعی ( تمام یا بخشی ) توسط اینگونه مودیان برای معاملات سال های ۱۳۹۵ و به بعد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به معاملات غیرواقعی در اجرای مقررات مواد ۳۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیات حسب مورد در اجرای شیوه نامه شماره ۲۰۰/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۹۴ اقدام نمایند.

۶- در صورت شناسایی با معرفی فروشنده یا خریدار واقعی، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات از مودی واقعی اقدام نمایند.

۷- مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه ( بخشنامه نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی ) و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ با مدیران کل امور مالیاتی می باشد و ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اقدامات انجام شده در اجرای بخشنامه های فوق را به صورت ماهانه در سامانه ای که برای این منظور توسط معاونت فناوری های مالیاتی ایجاد می شود ، وارد نمایند.

۸- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با استفاده از داده ها و اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی سازمان، نسبت به شناسایی سیستمی مودیانی که معامله (خرید یا فروش ) آنها با اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری ) می باشد، اقدام و فهرست آن را جهت بهره برداری ادارات امور مالیاتی در سامانه قرار دهد.

۹- دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مکلفند ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد بخشنامه های فوق، نحوه اجرای بخشنامه نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان گزارش نمایند.