5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

576 1396/07/14 20
فرآیند صدور مجوز
 
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر شناسنامه

10002

1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن

55000253-7

تصویر برابر اصل شده کارت ملی

1001808

تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی

1001816

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

1327 1395/09/14 2  
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

10123 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 0 www.msrt.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

1327 1395/09/14 2  
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

1327 1395/09/14 2  

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

1327 1395/09/14 10  
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

1327 1395/09/14 4  
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

1327 1395/09/14 5
هزینه صدور پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت


عنوان هزینه مبلغ

کارمزد صدور و تجدید پروانه مدیر کنترل کیفیت

1193550 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1359 1397/04/26 1-1-4  
نمونه مجوز صادر شده

 


فرآیند تمدید پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر گواهی آموزشی

10029

اصل پروانه قبلی

1000231

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

1327 1395/09/14 ماده 5
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

1327 1395/09/14 تبصره 4 ماده 5
مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

1327 1395/09/14 تبصره 3 ماده 5
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی

13031629000-1

1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن

55000253-7

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

1327 1395/09/14 ماده 2
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

1327 1395/09/14 بند ب ماده 4
مدت اعتبار پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت

 ماههزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ

کارمزد صدور و تجدید پروانه مدیران کنترل کیفیت

1193550 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1359 1397/04/26 1-1-4
فرآیند ابطال پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

1327 1395/09/14 ماده 15
شرایط و مدارک لازم