5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

5761396/07/1420
فرآیند صدور مجوز
 
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک

تصویر شناسنامه

10002

1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن

55000253-7

تصویر برابر اصل شده کارت ملی

1001808

تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی

1001816

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

13271395/09/142 
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

10123وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی0www.msrt.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

13271395/09/142 
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

13271395/09/142 

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

13271395/09/1410 
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

13271395/09/144 
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

13271395/09/145
هزینه صدور پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت


عنوان هزینهمبلغ

کارمزد صدور و تجدید پروانه مدیر کنترل کیفیت

1193550 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

13591397/04/261-1-4 
نمونه مجوز صادر شده

 


فرآیند تمدید پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک

تصویر گواهی آموزشی

10029

اصل پروانه قبلی

1000231

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

13271395/09/14ماده 5
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

13271395/09/14تبصره 4 ماده 5
مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

13271395/09/14تبصره 3 ماده 5
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک

تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی

13031629000-1

1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن

55000253-7

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

13271395/09/14ماده 2
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

13271395/09/14بند ب ماده 4
مدت اعتبار پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت

 ماههزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ

کارمزد صدور و تجدید پروانه مدیران کنترل کیفیت

1193550 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

13591397/04/261-1-4
فرآیند ابطال پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

13271395/09/14ماده 15
شرایط و مدارک لازم