3/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه فعالیت خدمات فنی افتا نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


.

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه فعالیت خدمات فنی افتا
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

230 1382/09/19 قانون

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( 1388 – 1384)

310 1383/06/11 قانون

برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران

560 1385/10/15 ماده 231

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)

249 1386/07/01 قانون

اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات

491 1387/11/01 مواد 2،7،23،26،27
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر گواهی آموزشی 10029
تصویر اظهارنامه مالیاتی 10033
تابعیت ایرانی 100204
لیست بیمه کارکنان 100333

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه سامانه خدمات افتا

1065 1395/02/01 بندهای 4،5،6،8
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)

249 1386/07/01 اقدام دوم
ضوابط خاص صدور پروانه فعالیت خدمات فنی افتا


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)

249 1386/07/01 اقدام دوم
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)

249 1386/07/01 اقدام دوم

عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)

1087 1395/11/26 بند ب
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)

249 1386/07/01 اقدام دوم

آیین نامه سامانه خدمات افتا

1065 1395/02/01 بند2.9
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه فعالیت خدمات فنی افتا


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر گواهی آموزشی 10029
تصویر اظهارنامه مالیاتی 10033
تابعیت ایرانی 100204
لیست بیمه کارکنان 100333

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه سامانه خدمات افتا

1065 1395/02/01 6.10،5.10،4.10،3.10
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه فعالیت خدمات فنی افتا

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه فعالیت خدمات فنی افتا


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح پروانه فعالیت خدمات فنی افتامدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه فعالیت خدمات فنی افتا


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه سامانه خدمات افتا

1065 1395/02/01 یند 1.10 و 2.10
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز