به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

دریافت گواهی مالیاتی

در دی ماه سال ۱۳۹۸ ، سازمان امور مالیاتی صدور یا تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی را منوط به دریافت گواهی مالیاتی دانست. در صورت عدم رعایت آن برای اشخاص دارنده کارت بازرگانی مسئولیت تضامنی وجود خواهد داشت.

مطابق ماده 186 ق.م.م ،صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است.

در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

همچنین با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند استعلام و صدور گواهی موصوف و برابر بند 7 بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1398/4/5 رئیس کل محترم سازمان متبوع موضوع «ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتی مستقیم»، مهلت پاسخگویی به درخواست / استعلام‌ها حداکثر 10 روز از تاریخ ثبت آن در سامانه مربوطه می‌باشد.

 

بنابراین کسانی که قصد دارند برای اخذ کارت بازرگانی اقدام نمایند و یا کارت بازرگانی خود را تمدید کنند بایستی گواهی مالیاتی خود را ارائه دهند. در ادامه به این موضوع می پردازیم که چگونه می توان این گواهی را دریافت کرد.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی مالیاتی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون مالیات هاي مستقیم

5501366/12/03ماده 186

ماده 186: صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طـرف مراجـع صـلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یـا ترتیـب پرداخـت بـدهی مالیـاتی قطعـی شـده مـی باشـد.

درصورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهاي مزبور با مودي مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 1- اعطاي تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباري منـوط به اخذ گواهی هاي زیر خواهد بود :

1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده

2- گواهی اداره امور مالیـاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه اي از صورت هاي مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباري ضوابط اجرائی این تبـصره توسـط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهدشد.

تبصره 2:

به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه بـه تـشکل هـاي صنفی و مجامع حرفه اي که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاري می نماید پراخت نماید.

وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه2100051

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون مالیات هاي مستقیم

5501366/12/03ماده 186ماده 186: صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طـرف مراجـع صـلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یـا ترتیـب پرداخـت بـدهی مالیـاتی قطعـی شـده مـی باشـد.

درصورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهاي مزبور با مودي مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 1- اعطاي تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباري منـوط به اخذ گواهی هاي زیر خواهد بود :

1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده

2- گواهی اداره امور مالیـاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه اي از صورت هاي مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباري ضوابط اجرائی این تبـصره توسـط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهدشد.

تبصره 2:

به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه بـه تـشکل هـاي صنفی و مجامع حرفه اي که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاري می نماید پراخت نماید.

وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .

بخشنامه 200/98/31 سازمان امورمالیاتی کشور

10181398/04/05مفاد بخشنامه
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون مالیات هاي مستقیم

5501366/12/03ماده 186در بالا ذکر شد.

بخشنامه 200/98/31 سازمان امورمالیاتی کشور

10181398/04/05مفاد بخشنامه
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

بخشنامه 7826 سازمان امور مالیاتی کشور

15651392/04/30بند 1اداره امور مالیاتی باید تحت هر شرایطی حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول استعلام مراجعه ذی‌ربط گواهی موصوف و یا پاسخ را تهیه و حسب مورد به مودی تسلیم و یا به مرجع مربوطه ارسال نمایند.

بخشنامه 14475 سازمان امورمالیاتی کشور

13421395/09/03بند 2استعلام فاصله باید حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت نام در سامانه به ترتیب ذیل توسط اداره امور مالیاتی پاسخ داده شود.

چنانچه متقاضی فاقد بدهی مالیاتی قطعی شده و یا فاقد پرونده مالیاتی است، گواهی مربوطه در سامانه برای وی صادر می شود .
در صورتی که مودی دارای بدهی مالیاتی قطعی شده است مراتب عدم امکان صدور گواهی از طریق سامانه به بانک مرکزی اعلام شود.

بخشنامه 200/98/31 سازمان امورمالیاتی کشور

10181398/04/05بند 7از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نامه مهلت پاسخگویی به درخواست استعلام تاریخ ثبت نام در سامانه مربوطه می باشد.

در صورت درخواست مودی یا واحد مالیاتی و تایید رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط حداکثر تا ۱۵ روز قابل افزایش است.

اهمال ماموران مالیاتی در پاسخگویی به استعلام های دریافتی در مهلت تعیین شده که موجب تضییع حقوق دولت و یا مودیان مالیاتی شود.

در صورت احراز تخلف محسوب شده و توسط دادستانی انتظامی مالیاتی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

بخشنامه 200/98/31 سازمان امورمالیاتی کشور

10181398/04/05بند 11اعتبار گواهی الکترونیکی صادره به مدت سه ماه از تاریخ صدور آن خواهد بود.
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

 

فرآیند تمدید گواهی مالیاتی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح گواهی مالیاتی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال گواهی مالیاتی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز