به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

انتقال مالکیت علامت تجاری

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه انتقال مالکیت علامت تجاری نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت انتقال مالکیت علامت تجاریو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


بیشتر بدانید :

ثبت علامت تجاری

تغییرات علامت تجاری

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به انتقال مالکیت علامت تجاری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 138 الی 140 و 146
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
سند صلح تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی 1001836

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 139
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 138

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 139

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 140
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
به ازای هر طبقه برای اشخاص حقیقی 100000 ریال
به ازای هر طبقه برای اشخاص حقوقی 200000 ریال
هزینه هر طبقه اضافی برای اشخاص حقیقی 50000 ریال
هزینه هر طبقه اضافی برای اشخاص حقوقی 100000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 جدول شماره 3 هزینه

جدول هزینه های مربوط به علامت تجاری

1538 1399/02/21
نمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید انتقال مالکیت علامت تجاری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح انتقال مالکیت علامت تجاری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030


ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال انتقال مالکیت علامت تجاری


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 145 و 147 الی 149

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1272 1386/11/23 41
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال 1001842
رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه 1001843
سند اقاله – دادخواست 1001846

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 145 و 147 الی 149