انتقال مالکیت علامت تجاری

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه انتقال مالکیت علامت تجاری نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت انتقال مالکیت علامت تجاریو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


بیشتر بدانید :

ثبت علامت تجاری

تغییرات علامت تجاری

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به انتقال مالکیت علامت تجاری
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01138 الی 140 و 146
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
سند صلح تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی1001836

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01139
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01138

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01139

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01140
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
به ازای هر طبقه برای اشخاص حقیقی100000 ریال
به ازای هر طبقه برای اشخاص حقوقی200000 ریال
هزینه هر طبقه اضافی برای اشخاص حقیقی50000 ریال
هزینه هر طبقه اضافی برای اشخاص حقوقی100000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01جدول شماره 3 هزینه

جدول هزینه های مربوط به علامت تجاری

15381399/02/21
نمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید انتقال مالکیت علامت تجاری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح انتقال مالکیت علامت تجاری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030


ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال انتقال مالکیت علامت تجاری


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01145 و 147 الی 149

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12721386/11/2341
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال1001842
رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه1001843
سند اقاله – دادخواست1001846

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01145 و 147 الی 149