4/5 - (4 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت گواهینامه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

576 1396/07/14 ماده 7-10 و 9

آیین‌نامه اجرایی ماده (33) در خصوص انطباق نظام‌های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین ‌المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در بنگاه‌های اقتصادی- تصویب نامه شماره 109124/ت43180ك مورخ 1388/05/28 – كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

109124 1388/05/28 ماده 1 بند ت وماده7
فرآیند صدور مجوز2- در صورت پذیرش درخواست :

متقاضی مدارک تکمیلی مورد نیاز را در سامانه بارگذری و به مرکز ارسال می نماید و در صورت تایید مدارک توسط کارشناس،کارشناس مرکز تیم ارزیابی و هزینه های ارزیابی را تعیین و براي تایید به کارشناس مسئول و معاون مربوطه ارسال می نماید و رییس مرکز درخواست پذیرش و تیم ارزیابی و تعرفه ها را به متقاضی اعلام میکند( نامه ي شماره …)

متقاضی با مراجعه به سایت تایید/ عدم تیم ارزیابی و پرداخت هزینه هاي ارزیابی اقدام و آنها را به مرکز ارسال می نماید .مرکز عناوین دامنه ها و مدارک و مستندات متقاضی را به سرارزیاب می فرستدکلیه ي اقدامات این مرحله از قبیل تعیین تیم ارزیابی اعلام تعرفه ها میتواند توسط پیمانکار مرکز انجام شود .

ادامه مطلب


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون

ادامه مطلب


عنوان مدرک کد مدرک

چارت سازماني پيشنهادي

100907

دارا بودن تجهیزات و مواد آزمایشگاهی لازم طبق شیوه نامه واگذاری

112365

اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت انجام شده روزنامه رسمی

1001452


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی NACI-P15

1277 1393/07/22 پیوست 2

استاندارد ملی ایران ایزو آی ای سی17025

1159 1386/05/29 بند 4-1-1
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

گزارش کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

10065 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 0 https://www.msrt.ir

سابقه بیمه

10027 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

10090

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 www.sherkat.ssaa.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

استاندارد ملی ایران ایزو آی ای سی17025

1159 1386/05/29 بند 4-1-1هویت قانونی
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیونمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی NACI-P15

1277 1393/07/22 6-11
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ

بررسی پرونده و صدور گواهینامه

40000000 ریال

بررسی هر دامنه فعالیت

20000000 ریال

بررسی هر حوزه جغرافیایی

20000000 ریال

ارزیابی در داخل ایران (هر نفر روز معادل 8 ساعت)

4000000 ریال

ارزیابی در خارج از ایران(هر نفر روز)

10000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نحوه محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1358 1398/08/26 بند 4-3
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون

2- در صورت پذیرش درخواست : متقاضی مدارک تکمیلی مورد نیاز را در سامانه بارگذری و به مرکز ارسال می نماید و در صورت تایید مدارک توسط کارشناس،کارشناس مرکز تیم ارزیابی و هزینه های ارزیابی را تعیین و براي تایید به کارشناس مسئول و معاون مربوطه ارسال می نماید و رییس مرکز درخواست پذیرش و تیم ارزیابی و تعرفه ها را به متقاضی اعلام میکند( نامه ي شماره …) .متقاضی با مراجعه به سایت تایید/ عدم تیم ارزیابی و پرداخت هزینه هاي ارزیابی اقدام و آنها را به مرکز ارسال می نماید .

مرکز عناوین دامنه ها و مدارک و مستندات متقاضی را به سرارزیاب می فرستد. کلیه اقدامات این مرحله از قبیل تعیین تیم ارزیابی اعلام تعرفه ها میتواند توسط پیمانکار مرکز انجام شود .

ادامه مطلب


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز (ادامه مطلب)


عنوان مدرک کد مدرک

چارت سازماني پيشنهادي

100907

دارا بودن تجهیزات و مواد آزمایشگاهی لازم طبق شیوه نامه واگذاری

112365

اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی

1001452

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی NACI-P15

1277 1393/07/22 پیوست 2

استاندارد ملی ایران ایزو آی ای سی17025

1159 1386/05/29 بند 4-1-1
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون

 ماه(ادامه مطلب)[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]


عنوان هزینه مبلغ

بررسی پرونده و تجدید گواهینامه به ازای هر حوزه و هر دامنه

20000000 ریال

بررسی هر دامنه فعالیت

20000000 ریال

بررسی هر حوزه جغرافیایی

20000000 ریال

ارزیابی در داخل ایران (هر نفر روز معادل 8 ساعت)

4000000 ریال

ارزیابی در خارج از ایران(هر نفر روز)

10000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نحوه محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1358 1398/08/26 بند 4-3
فرآیند اصلاح گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون


ادامه مطلب


عنوان مدرک کد مدرک

چارت سازماني پيشنهادي

100907

دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی لازم طبق شیوه نامه واگذاری

112365

اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت انجام شده روزنامه رسمی

1001452

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی NACI-P15

1277 1393/07/22 پیوست 2

استاندارد ملی ایران ایزو آی ای سی17025

1159 1386/05/29 بند 4-1-1
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون


عنوان هزینه مبلغ

بررسی پرونده و تمدید گواهینامه به ازای هر حوزه و هر دامنه

10000000 ریال

بررسی هر دامنه فعالیت

20000000 ریال

بررسی هر حوزه جغرافیایی

20000000 ریال

ارزیابی در داخل ایران (هر نفر روز معادل 8 ساعت)

4000000 ریال

ارزیابی در خارج از ایران(هر نفر روز)

10000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نحوه محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1358 1398/08/26 بند 4-3
فرآیند ابطال گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون


شرایط قابلیت ابطال گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیونشرایط و مدارک لازم برای لغو گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون