مالیات شرکت ها


چنانچه قصد ثبت شرکت دارید حتما یکی از کلیدی ترین سوالاتی که برای شما پیش می آید این است که مالیات شرکت ها چقدر خواهد بود؟ برا ی اطلاع از مقررات مالیاتی شرکتها و موسسات ایرانی و خارجی با ما تا انتهای مطلب همراه باشید.


مقررات مالیاتی شرکتها و موسسات ایرانی و خارجی


بند اول – مالیات بر درآمد شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری

پیش از اینکه بدانیم میزان مالیات شرکت ها چقدر است باید بدانیم که کدام یک از شرکت ها مشمول مالیات و کدام یک معاف از مالیات هستند؟

شرکت های تجارتی مشمول مالیات را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود :


الف – شرکت هایی که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد


 • این شرکت ها مکلفند در ظرف چهار ماه بعد از سال مالی به حوزه مالیاتی مرکز اصلی شرکت مراجعه نموده و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مزبور ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
 • از کل درآمد مشمول مالیات ، به نرخ ۲۵٪ به عنوان مالیات اخذ می شود .
 • از جمع درآمد پس از کسر ۲۵٪ مالیات مزبور نسبت به بقیه نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مالیات تعلق می گیرد، در صورتی که شرکت تجارتی ، سهامداران متعدد دولتی داشته باشد بقیه در آمد به نسبت سهام آنان تقسیم و سهم هر یک از آنان به طور مجزا مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۳۱ خواهد بود . ( مستفاد از ماده ۱۰۵ ق. م. م.)
 • شرکت های دولتی فوق الذکر از معافیت های مالیاتی ( به استثنای معافیت کشاورزی استفاده نمی کنند. توضیح آنکه شرکت های غیردولتی از معافیت های مقرر در قانون مالیات ها استفاده می نمایند و برای سازمان گسترش مجوز خاصی به تصویب رسیده که به موجب آن ، سازمان گسترش و صنایع ایران و شرکت های تابعه آن مشمول معافیت مقرر در مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ ق.م.م بر حسب مورد می باشند ( ماده ۱۰۵ ق.م.م ۱۳۸۰/ ۱۱ / ۲۷ ).
 • چنانچه صورت های مالی ، مورد رسیدگی سازمان حسابرسی دولتی قرار گرفته و به تأیید مجمع عمومی نیز برسد و در موعد مقرر ارائه گردد از نظر مالیاتی محتاج به رسیدگی مجدد نخواهد بود .

ب – شرکت هایی که قسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.

این شرکتها را می توان به دو دسته تقسیم کرد.


۱- سهام دولت ، بیش از ۵۰ ٪ می باشد


این شرکت ها نیز مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی محل مرکز اصلی شرکت تسلیم و مالیات متعلقه ۲۵٪ به نسبت درآمد سهم دولت بوده و بقیه به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م خواهد بود.

چنانچه سهم الشرکه دولت به چند شرکت تعلق داشته باشد ، سهم مزبور به نسبت سهام شرکت ها تقسیم شده و مالیات بر اساس ماده ۱۳۱ مذکور محاسبه می شود.


۲. سهام دولت معادل ۵۰% و یا کمتر در شرکت باشد


در این صورت سهم دولت از معافیت مالیاتی برخوردار نبوده ، ولی سهم بخش خصوصی از معافیت مالیاتی منتفع می گردد . ضمنا این قبیل شرکت ها مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند.


ج- مالیات شرکت ها یی که اموال آنها به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند. (ماده ۴ قانون محاسبات عمومی)


این شرکت ها از نظر مالیاتی تابع مقررات حاکم بر شرکت های دولتی می باشند – نهادهای انقلاب که از طرف هیأت وزیران احصاء شده مشمول پرداخت مالیات نمی باشند ( بند ۲ ماده ۲ق.م.م).

ضمنا به موجب فرامین خاص، برخی از بنیادها از پرداخت مالیات معاف شده اند، مانند : بنیاد مستضعفان ، بنیاد پانزده خرداد ، آستان قدس رضوی.


د- سایر اشخاص حقوقی


شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص ، مختلط سهامی و شرکت تعاونی و اتحادیه آنها، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت نسبی ، مختلط غیرسهامی.

در این شرکت ها ۱۰٪ کل درآمد به عنوان مالیات شرکت ، محاسبه و وصول شده و از کل درآمد مشمول مالیات پس از کسر ٪۱۰ نسبت به بقیه به شرح زیر عمل خواهد شد:


1. مالیات شرکت ها ی سهامی – مختلط سهامی – تعاونی و اتحادیه آنها


 • از درآمد سهم صاحبان سهام بی نام و نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م
 • از اندوخته مهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضای شرکت های تعاونی به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م.
 • از بقیه درآمد مشمول مالیات اعم از سود تقسیم شده یا تقسیم نشده به نیت هر یک از آنها به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.

شرکت هایی که سهام آنها از طرف هیات پذیرش بورس ، برای معامله در بورس ، قبول شده است از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس ، حذف نشده اند چنانچه کلیه نقل و انتقال سهام خود را از طریق کارگزاران بورس انجام داده و مراتب را نیز در دفاتر مربوطه ثبت نمایند ، معادل ده درصد (۱۰٪) مالیات آنها بخشوده می شود .

تبصره : ماده ۱۴۳ برای رونق بازار بورس مقرر می دارد که از هر نقل و انتقال سهام شرکت ها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند مالیات مقطوعی به میزان ۰ / ۵ ٪ فروش سهام و حق تقدم سهام را وصول نمایند.

کارگزاران بورس مکلفند که مالیات مزبور را در هر انتقال از ناقل وصول کرده و به حساب تعيین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده و رسید آن را ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتقال سهام به انضمام فهرست تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند.


٢. مالیات شرکت ها ی با مسئولیت محدود – تضامنی – نسبی – مختلط غیرسهامی


پس از کسر ۲۵٪ از کل در آمد به عنوان مالیات شرکت ، بقیه درآمد مشمول مالیات به نسبت سرمایه با سهم الشرکه یا به نسبتی که در اساسنامه تعیین گردیده تقسیم و سهم هر یک به طور جداگانه مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۳۱ خواهد بود.


ه – مالیات موسسات غیر تجاری


به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۵ ق.م.م در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که به منظور تقسیم سود تأسيس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

مالیات شرکت ها

بند دوم – مالیات اشخاص حقوق خارجی ( مالیات شرکت ها ی خارجی )


الف – مالیات اشخاص حقوقی خارجی که در ایران درآمد حاصل می کنند . ( مواد ۱۰۵، ۱۱۳، ۱۳۰ ق.م.م)


شرکت های خارجی در ایران بابت سرمایه گذاری با فعالیت های خود باید مانند شرکت های ایرانی دفاتر قانونی داشته و طبق آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر آنها را تنظیم نمایند.

پیمانکاران خدماتی تجارتی نیز به همین منوال مکلف به داشتن دفاتر بوده و باید آنها را به زبان فارسی و طبق مقررات تحریر نمایند .

تذکر این نکته ضروری است در صورتی شرکت خارجی در ایران سهام خریداری نماید سهامدار محسوب می شود و نه شرکت خارجی .

به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰۵ ق.م.م. شرکت های مذکور در صورتی که در ایران تحصیل درآمد بنمایند خواه از بابت بهره برداری سرمایه یا واگذاری امتیازات و سایر حقوق متعلق به خود از بابت دادن تعلیمات کمک های فنی مشمول مالیات مقررات مربوط به این قانون می باشند.

بر طبق بند ج ماده ۱۰۵ ناظر به ماده ۱۱۳ ق.م.م مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمانی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع ۵ درصد کلیه وجوهی است که از این بابت عاید آنها می گردد. اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران با در مقصد یا در بین راه دریافت گردد.

قسمت دوم ماده ۱۱۳ مذکور مقرر می دارد : « نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. موسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود.»

هرگاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات على الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایران در کشورهای دیگر بیش از ۵٪ کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمانی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد .

ملاحظه می شود اگر اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقيم خارج از کشور در ایران به موقع صورت های مالی خود را طبق مقررات به حوزه مالیاتی تسلیم نمایند در این صورت مالیات متعلقه على الرأس تشخیص و تعیین می گردد.


ب- مالیات اشخاص حقوقی خارجی ( مالیات شرکت ها ی خارجی )

که از ایران درآمد کسب می نمایند (ماده ۱۰۷ ق.م.م) و آئین نامه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۰/ ۳ / ۸ .


به موجب ماده ۱۰۷ ق.م.م درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می گردد :

اول – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی ( مالیات شرکت ها ی خارجی ) و موسسات مقيم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود ) به مأخذ بیست درصد ( ۲۰٪ ) تا چهل درصد ( ۴۰٪) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می گردد ، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.


1. در مورد امتیازات و سایر حقوق واگذار شده به :


شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی گاز ، شرکت ملی فولاد ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، صنایع ذوب و مواد اولیه آلومینیوم ، شرکت تولید و انتقال نیرو (توانیر)، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای فرعی آنها (۲۰٪).

 1. واحدهای تولیدی که نوعا مشمول تبصره (۴) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نمی باشند
 2. در صورتی که محل واحد تولیدی در نقاط محروم و نیمه محروم واقع شده باشد ( ۲۰%) و در غیر این صورت ( ۲۵٪).
 3. سایر موسسات ( ۴۵٪).

٢. در مورد دادن تعلیمات و کمک های فنی به :


 • شرکت های مذکور در جزء الف بند (۱) این آئین نامه هرگاه حداقل ( ۳۵٪) مجموع وجومی که ظرف یک سال مالیاتی از این طریق و دریافت می کنند صرف پرداخت حقوق در ایران شود (۲۰%) و در غیر این صورت (۳۰٪)
 • واحدهای تولیدی مذکور در جزء بند (۱) این آئین نامه هرگاه حداقل (۳۵) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی از این طریق دریافت می کنند صرف پرداخت حقوق در ایران شود. چنانچه محل واحد تولید در نقاط محروم و نیمه محروم واقع شده باشد (۲۰) و در غیر این صورت ( ۲۵٪)
 • چنانچه میزان پرداختی بابت حقوق در ایران کمتر از (۳۵٪) مزبور باشد در مورد واحدهای تولیدی واقع در نقاط محروم و نیمه محروم ( ۳۵٪) و در مورد واحدهای تولیدی واقع در سایر نقاط (۴۰٪).
 • سایر موسسات هرگاه حداقل ( ۳۵٪) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی از این طریق دریافت می کنند صرف پرداخت حقوق در
  ایران شود (۳۵) و در غیر اینصورت (۴۵٪).

٣. در مورد واگذاری فیلم های سینمائی (۲۰%)


قسمت ماده ۱۰۷ ق.م.م مقرر می دارد : پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند الف این ماده مکلف هستند که در هر پرداخت ، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ۱۰ روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند.

در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.


ج- اجتناب از اخذ مالیات مضاعف


در این زمینه موافقت نامه ای بین ایران و جمهوری فرانسه در ۷ نوامبر ۱۹۷۳ و قراردادی نیز بین ایران و جمهوری فدرال آلمان در ۲۰ دسامبر ۱۹۶۸ به تصویب رسیده است و به موجب تصویب نامه هیأت وزیران بر اساس ماده ۱۶۸ قانون مالیات های مستقیم ، کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلا بر طبق ماده ۱۶۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و تبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیات وزیران رسیده است ادامه آن تجویز شده است.

متن تصویب نامه مالیات شرکت ها به شرح زیر می باشد :

تصویب نامه هیات وزیران شماره ۷۲۱۴/ث ۲۸۵ – ۱۳۶۹۸۲ راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بر اساس ماده ۱۶۸ قانون مالیات های مستقیم

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹/ ۷ / ۱۵ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ماده ۱۶۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ تصویب نمود.

کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلا بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و تبصره آن به تصویب قانونگذار با هیأت وزیران رسیده است بنا به دلايل مشروحه زیر ادامه یابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی گزارش گردد :

 • عدم لغو این قرارداد و موافقت پامه ها از سوی کشورهای مقابل و لزوم رعایت این موضوع از نظر عرق بین المللی
 • مطرح بودن شرط عمل متقابل در کلبه این قراردادها و موافقت نامه ها
 • امکان فراهم شدن زمینه استفاده آتی از برخی موافقت نامه هایی که در حال حاضر به دلیل مناسبات سیاسی ، قابل استفاده نیستند.
 • نقش این قرارداد در توسعه فعالیت های تجاری و حمل و نقل دریایی و هوایی بین ایران و کشورهای مقابل
مالیات شرکت ها

بند سوم: معافیت از مالیات بر درآمد – جرائم مالیاتی


الف – معافیت های مالیاتی


معافیت های مالیاتی مندرج در مواد ۲ و ۱۳۲ تا ۱۴۶ ق مم و یا در بعضی از مقررات دیگر که قسمتی از آنها نیز مورد بحث قرار گرفته ، به شرح زیر می باشد :

مقررات ماده ۱۸۹ ق.م.م مقرر می دارد: « اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب)  ماده (۹۵) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل ٪۵ اصل مالیات ۳ سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل صدور وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

 • درآمد حاصله از کلیه فعالیت های مربوط به رشته کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش ماهی ، زنبور عسل ، پرورش طیور ، صیادی، نوغان داری ، احياء مراتع و جنگل ها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات از مالیات معاف می باشند.

 • موسسات عام المنفعه ، واحدهای تولیدی و معدنی که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز اصفهان به خصوص در نقاط محروم کشور ایجاد گردد از پرداخت مالیات معاف هستند.

 • مرکز فرهنگی ، هنری که دارای پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند برای مدت ۵ سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و در صورتی که حوزه فعالیت مراکز مذکور در مناطق محروم کشور این معافیت تا ۸ سال نیز قابل افزایش می باشد. درآمد شرکت های تعاونی و روستایی ، عشایری ، کشاورزی ، صبادات ، کارمندی ، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها نیز از پرداخت مالیات معاف می باشند.

 • شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوط به فرش دستباف و صنایع دستی از پرداخت مالیات معاف هستند .

 • ماده ۱۴۳ ق.م.م معافیت مالیاتی شرکت هایی را پیش بینی می کند که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند .


ب – جرائم مالیاتی


جرائم مالیاتی از ماده ۱۹۰ تا ۲۰۲ ق.م.م پیش بینی شده است که به اختصار به شرح زیر می باشد:

 • مودی مالیاتی مکلف است که اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان تیر ماه هر سال به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نماید و عدم تسليم اظهارنامه مزبور یا تکمیل نمودن قسمت هایی که مربوط به مشخصات مؤدی می باشد و یا بالاخره عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان ، عدم ارائه دفاتر قانونی ( دفتر روزنامه – دفتر كل ) به ممیز مالیاتی مستوجب پرداخت جریمه بین ۱ تا ۲۰ درصد می باشد.

 • عدم پرداخت مالیات در موعد قانونی موجب تعلق جریمه ای معادل  ۲/۵ ٪ مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود . ( ماده ۱۹۰ اصلاحی ۷۲/ ۱ / ۱ ).

 • در شرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و هم چنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان باشد یا شخص حقوقی (اعم از شرکت یا موسسه ) مسئولیت تضامنی دارند ( ماده ۱۹۸ ق.م.م).

 • به موجب ماده ۱۶۹ ق.م.م، هر شخص حقیقی یا حقوقی که طبق قانون مالیات های مستقیم مكلف به کسر و أبصال مالیات مودیان دیگر باشد. در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل ۲۰٪ مالیات پرداخت نشده خواهد شد.

قانونگذار برای مكلفين به کسر مالیات از سازمان های دولتی را به مجازات مقرر در قانون تخلفات اداری محکوم می نماید. و چنانچه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد در این صورت با مدیر یا مدیران نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی خواهند داشت، به علاوه مدیران به حبس تأدیبی از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد. همین مجازات در مورد کسر کننده مالیات در صورتی که شخصی حقیقی باشد نیز جاری خواهد بود.

هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد ( ماده ۲۰۱ ق. م. م).

در مورد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی ماده ۲۰۲ ق.م.م مقرر می دارد : « وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ( ده میلیون ریال ) بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید .

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.»

تبصره – در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا به فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید .

ملاحظه می شود که ضمانت اجرایی مذکور ، موجبات سلب آزادی خروج افرادی را از کشور فراهم ساخته ، در حالی که پرداخت مالیات منحصرا در اختیار آنان نبوده است. لذا اصلاح ماده مذکور و رفع سلب آزادی خروج از کشور برای چنین افرادی به خصوص اتباع بیگانه ضروری به نظر می رسد.

نرخ مالیات بر درآمد به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مالیات ها دارای نرخ جداگانه می باشد به شرح زیر است :

 • تا میزان ۳۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال در آمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵٪ .
 • تا میزان ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به نرخ (۲۰٪)
 • تا میزان ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به نرخ (۲۵٪)
 • تا میزان ۱۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در آمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به نرخ (۳۰٪)
 • نسبت مازاد یک میلیارد ( ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ( ۳۵٪)
مالیات شرکت ها