در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز تاسیس صرافی به تفصیل صحبت کنیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است. چنانچه قصد تاسیس صرافی دارید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

 

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس صرافی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران

560 1385/10/15 مواد 90 لغایت 125

قانون پولی و بانکی کشور

120 1351/04/18 11

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

122 1383/10/22 1

قانون تجارت

486 1310/03/01 باب شرکتهای تضامنی

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 2 الی 9

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

612 1395/12/01 بند (الف) از ماده 21

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 مجلس شورای اسلامی

897 1392/10/03 بند (خ) از ماده 2
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس صرافی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر اساسنامه 10012
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر گواهی آموزشی 10029
تصویر تعهد نامه محضری 10035
صورتجلسه تشکیل هیئت موسس 100282
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده 100455
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت 100518
داشتن فضای فیزیکی مناسب 100750
تأییدیه صلاحیت فردی 100904
گواهی مسدودی سرمایه 1001007
تاییدیه حفاظتی و امنیتی محل شرکت 100001
گواهی سابقه کار 100002
معرفی نامه سازمان مناطق آزاد 100004
تاییدیه اطلاعات بانکی 100011

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 8
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
تاییدیه اماکن 10008 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0 www.ir
عدم بدهی قطعی مالیاتی 10009 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 مواد 2 الی 8
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 8
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 7 و 9
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 14
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز تاسیس صرافی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس صرافی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11111
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده 1000176

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 ماده (9) الی (11)
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تجارت

486 1310/03/01 باب شرکتهای تضامنی

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 ماده (9) الی (11)
مدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاسیس صرافی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تجارت

486 1310/03/01 باب شرکتهای تضامنی

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 17
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس صرافی


عنوان مدرک کد مدرک

صورتجلسه مجمع فوق العاده

100006

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تجارت

486 1310/03/01 باب شرکتهای تضامنی
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس صرافی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران

560 1385/10/15 مواد 90 لغایت 125

قانون پولی و بانکی کشور

120 1351/04/18 11

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

122 1383/10/22 1

قانون تجارت

486 1310/03/01 باب شرکتهای تضامنی

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 2 الی 9

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

612 1395/12/01 بند (الف) از ماده 21

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 مجلس شورای اسلامی

897 1392/10/03 بند (خ) از ماده 2
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس صرافی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر اساسنامه 10012
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر گواهی آموزشی 10029
تصویر تعهد نامه محضری 10035
صورتجلسه تشکیل هیئت موسس 100282
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده 100455
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت 100518
داشتن فضای فیزیکی مناسب 100750
تأییدیه صلاحیت فردی 100904
گواهی مسدودی سرمایه 1001007
تاییدیه حفاظتی و امنیتی محل شرکت 100001
گواهی سابقه کار 100002
معرفی نامه سازمان مناطق آزاد 100004
تاییدیه اطلاعات بانکی 100011

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 8
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
تاییدیه اماکن 10008 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0 www.ir
عدم بدهی قطعی مالیاتی 10009 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 مواد 2 الی 8
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 8
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 7 و 9
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 14
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید مجوز تاسیس صرافی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس صرافی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی 11111
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده 1000176

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 ماده (9) الی (11)
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تجارت

486 1310/03/01 باب شرکتهای تضامنی

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 ماده (9) الی (11)
مدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزابطال
فرآیند ابطال مجوز تاسیس صرافی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تجارت

486 1310/03/01 باب شرکتهای تضامنی

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1400/02/28 17
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس صرافی


عنوان مدرک کد مدرک

صورتجلسه مجمع فوق العاده

100006

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تجارت

486 1310/03/01 باب شرکتهای تضامنی