در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت است به شما ارائه دهیم. در مقاله « ثبت صرافی » به طور مفصل نحوه ثبت شرکت صرافی را توضیح دادیم و گفتیم که برای ثبت صرافی باید مجوز فعالیت داشته باشیم. به همین دلیل در این مقاله اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز صرافی و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن قرار داده ایم.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز صرافی

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون پولی و بانکی کشور

120 1351/04/18 11

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

122 1383/10/22 1

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1393/05/28 مواد (13) و (20)

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

612 1395/12/01 بند (الف) از ماده 21

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور

947 1395/12/14 بند (ب) از ماده 14

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 مجلس شورای اسلامی

897 1392/10/03 بند (خ) از ماده 2
فرآیند صدور مجوز صرافی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز صرافی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اساسنامه 10012
تصویر ضمانت بانکی 10032
جواز تاسیس 100262
آگهی ثبت موسسه اعتباری 1001004
گواهی نامه مهارت انجام عملیات صرافی 15452
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و 10011704

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1393/05/28 مواد 16 ، 21 و 9-10
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تاییدیه اماکن

10008 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0

عدم بدهی قطعی مالیاتی

10009 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1393/05/28 ماده (6)
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز صرافی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1393/05/28 9
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1393/05/28 مواد 14 و 15
مدت اعتبار مجوز صرافی

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1393/05/28 16
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1393/05/28 کلیه موارد
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز صرافی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز صرافی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر ضمانت بانکی 10032
تصویر مفاصاحساب مالیاتی 10039
نداشتن بدهی قطعی 100245
مجوز فعالیت 100626
تکمیل اطلاعات بر روی سامانه 100756
گزارش نظارتی 1000/21
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهي آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛ 10011990
ارائه درخواست کتبی 11205
تاییدیه حراست 101988

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1393/05/28 ماده (21)
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1393/05/28 تبصره (1) از ماده 16
مدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1393/05/28 کلیه موارد
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1393/05/28 ماده (16)
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1393/05/28 تمامی موارد

فرآیند ابطال مجوز صرافی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1393/05/28 43
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ضمانتنامه حسن انجام تعهدات 100519
مجوز فعالیت 100626
گزارش نظارتی 1000/21
صورتجلسه مجمع فوق العاده 100006

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها

94 1393/05/28 ماده 42 و تبصره های مربوطه