نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص

در این مطلب می خواهیم انواع نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص را به شما ارائه دهیم. می توانید در انتهای صفحه فایل های دانلود این نمونه صورتجلسات را نیز مشاهده و فایل های مورد نظر خود را دانلود نمایید.

بیشتر بدانید :

شرکت سهامی خاص

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص ؛ اصلاح ماده اساسنامه :

—————————————————————————————————————————-

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………………………..  ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ……………………………… و شناسه ملی ………………………………  و سرمایه ثبت شده ……………………………… ریال در تاریخ ……………………………… ساعت 10 صبح در محل قانونی شرکت با حضور کلیه سهامداران تنظیم شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

ابتدا با رعایت مادده 101 لایحه قانون تجارت:

1-آقای ……………………………… به شماره ملی ……………………………… بسمت رئیس جلسه

2-آقای ……………………………… به شماره ملی ……………………………… بسمت  ناظر جلسه

3-خانم ……………………………… به شماره ملی ……………………………… بسمت ناظر جلسه

4-آقای ……………………………… به شماره ملی ……………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند .

 دستور جلسه: اصلاح ماده اساسنامه

در خصوص اصلاح ماده اساسنامه مقرر گردید : تعداد اعضای هیئت مدیره به ………….. الی  ……. نفر  تغییر یافت و بدین شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای …………………………. احدی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر داده  می شود  تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء  ذیل دفتر اقدام  نماید .

 

نام شرکت : ……………………………..  (سهامی خاص)

به شماره ثبت : ……………………………

سرمایه ثبت شده : …………………………… ریال 

شناسه ملی : ……………………………

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  …………………………… ساعت 10 صبح:

نام و نام خانوادگی

تعداد سهام

امضا
1
2
3
4

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص ؛ ورود و خروج شریک :

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه ………………… به شماره ثبت ……………… و شناسه ملی …………………. و سرمایه ثبت شده …………………. ریال راس ساعت 9 صبح مورخ …………….. در محل اصلی موسسه با حضور کلیه شرکا تشکیل گردید ؛

 

ردیفنام و نام خانوادگی شرکاءشماره ملیمیزان سهم الشرکه (ریال)
1
2

در ابتدا شرکا انصراف خود را از کلیه صورتجلسه های معوقه و بلا تکلیف در اداره ثبت شرکت ها اعلام نمودند.

    دستور جلسه :  ورود شرکای جدید و افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوطه

ورود شرکای جدید و افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوطه :

  1. آقای …….. به شماره ملی ……….. با پرداخت …………..  ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء قرار گرفتند.
  2. آقای ……………  به شماره ملی ……………… با پرداخت ………… ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء قرار گرفتند.
  3. آقای ……………. به شماره ملی  ………………  با پرداخت  ………………  ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء قرار گرفتند.

و در نتیجه  سرمایه موسسه از  ………………  ریال  به  ………………  ریال  افزایش یافت  و ماده مربوطه در اساسنامه  اصلاح گردید.

در پایان به آقای  ………………  احدی از شرکا وکالت با حق توکیل به غیر داده شد  تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت هزینه های قانونی وامضاء ذیل دفاتر اقدام نمایند. ((ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضا کلیه شرکاء را تایید نمودند)) ختم جلسه در ساعت 10 صبح همان روز اعلام گردید.

نام موسسه : …………………………. 

به شماره ثبت : ………………………

سرمایه ثبت شده ……………………… ریال

شناسه ملی : ………………………

لیست شرکاء حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ ……………………… ساعت 9 صبح :

ردیفنام و نام خانوادگی شرکاءمیزان سهم الشرکه قبل از افزایش سرمایه (ریال)میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه (ریال)امضاء
1
2
3
4
5

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص ؛ انتخاب مدیران :

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت …………………. ( سهامی خاص ) به شماره ثبت  ………………… شناسه ملی ………………… و سرمایه ثبت شده شرکت ………………… ریال در تاریخ ………………… ساعت 10 صبح، در محل قانونی شرکت با  حضور کلیه سهامداران تشکیل شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ؛

ابتدا با رعایت ماده 101 لایحه قانون تجارت ؛

1ـ  آقای ………………… به شماره ملی ………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ  خانم ………………… به شماره ملی ………………… به سمت ناظر جلسه

3ـ  خانم ………………… به شماره ملی  ………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ  آقای ………………… به شماره ملی  ………………… به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند.

رئیس جلسه رسمیت جلسه را اعلام نمودند.

دستور جلسه ؛ انتخاب مدیران 

در خصوص انتخاب مدیران مقرر گردید ؛

  1. خانم ………………… به شماره ملی ………………… بسمت عضو هیات مدیره
  2. آقای ………………… به شماره ملی ………………… بسمت عضو هیات مدیره
  3. خانم ………………… به شماره ملی ………………… بسمت عضو هیات مدیره

اعضای هیات مديره به مدت دو سال انتخاب گرديدند که با امضا ذیل صورتجلسه قبولی سمت نمودند 

کلیه اعضا هیات مدیره  و مدیرعامل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111و147 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیأت مدیره و مدیرعامل نمی باشد و با امضا ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم .

سهامداران در پایان جلسه به ………………… وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید .

ختم جلسه در ساعت 11 صبح همان روز اعلام گردید .

نام شرکت : ………………… (سهامی خاص)

به شماره ثبت : …………………

سرمایه ثبت شده : ………………… ریال

شناسه ملی : …………………

لیست سهام داران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  ………………… ساعت 10 صبح:

نام و نام خانوادگی

تعداد سهام

امضا
1-
2-
3-
4-

           

بیشتر بدانید :

مجمع عمومی عادی

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص ؛ انتخاب مدیر تصفیه :

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت …………… ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ………….. و شناسه ملی ………….. و سرمایه ثبت شده شرکت ………….. ریال در تاریخ ………….. ساعت 10 صبح، در محل قانونی شرکت با  حضور کلیه سهامداران تشکیل شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ؛

ابتدا با رعایت ماده 101 لایحه قانون تجارت ؛

1- خانم ………….. به شماره ملی ………….. بسمت رئیس جلسه

2- آقای ………….. به شماره ملی ………….. بسمت  ناظر جلسه

3- خانم ………….. به شماره ملی ………….. ، بسمت ناظر جلسه

4- آقای ………….. به شماره ملی ………….. به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند .

رئیس جلسه رسمیت جلسه را اعلام نمودند.

دستور جلسه ؛ انتخاب مدیر تصفیه  

در خصوص انتخاب مدیر تصفیه مقرر گردید ؛

آقای ………….. از سمت خود عزل و آقای ………….. به شماره ملی ………….. به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت، اقرار به دریافت کلیه اموال، دفاتر، اوراق و اسناد و دارایی های شرکت نمود .

سهامداران در پایان جلسه به آقای ………….. وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات در اداره ثبت شرکت ها و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید . ((ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضا کلیه سهامداران  را تایید نمودند))

ختم جلسه در ساعت 11 صبح همان روز اعلام گردید .

 

نام شرکت : ………….. (سهامی خاص)

به شماره ثبت : …………..

سرمایه ثبت شده : ………….. ریال

شناسه ملی : …………..

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  ………….. ساعت 10 صبح:

نام و نام خانوادگی

تعداد سهام

امضا

۱-
۲-

بیشتر بدانید :

انحلال شرکت

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص ؛ تعیین سمت مدیران :

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………. ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ……………… و شناسه ملی …………  و سرمایه ثبت شده ………… ریال در تاریخ …………  ساعت 9 صبح در محل قانونی شرکت با حضور کلیه سهامداران تنظیم شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

 

ابتدا با رعایت ماده 101 لایحه قانون تجارت:

1ـ  آقای ……………  به شماره ملی ……………  بسمت رئیس جلسه

2ـ  آقای…………… به شماره ملی …………… بسمت ناظر جلسه

3ـ  خانم …………… به شماره ملی ……………  بسمت ناظر جلسه

4ـ  آقای …………… به شماره ملی ……………   بسمت منشی جلسه انتخاب شدند.

 

دستور جلسه: تعیین سمت مدیران 

در خصوص تعیین سمت مدیران مقرر گردید ؛

  1. آقای …………… به شماره ملی  …………… بسمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
  2. آقای …………… به شماره ملی …………… بسمت نائب رئیس هیات مدیره
  3. خانم ……………  به شماره ملی ……………   بسمت عضو هیات مدیره

اعضا هيئت مديره به مدت دو  سال انتخاب گرديدند که با امضا ذیل صورتجلسه قبولی سمت نمودند .

کلیه اعضا هیات مدیره  و مدیرعامل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111و147 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیأت مدیره و مدیرعامل نمی باشد و با امضا ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم .

به آقای ………….. احدی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر داده  می شود  تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء  ذیل دفتراقدام  نماید . ضمنا ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت  امضاء کلیه سهامداران را تایید نمودند.

 

    نام شرکت : ……………… (سهامی خاص )

به شماره ثبت : ………………

سرمایه ثبت شده : ……………… ریال

شناسه ملی : ………………

 

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  24/ 07/ 1398 ساعت 9 صبح:

 

نام و نام خانوادگی                                                   تعداد سهام                                                                 امضا

بیشتر بدانید :

ثبت موسسه

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص ؛ ایجاد شعبه جدید :

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………. ( سهامی خاص )  به شماره ثبت ………………. و شناسه ملی ………………. و سرمایه ثبت شده ………………. ریال   در تاریخ ……………….  ساعت 9 صبح در محل قانونی شرکت با حضور کلیه سهامداران تنظیم شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

ابتدا با رعایت ماده 101 لایحه قانون تجارت اشخاص ذیل به عنوان هیئت رئیسه انتخاب شدند ؛

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

سمت در جلسه

1

رئیس جلسه

2

ناظر جلسه

3

ناظر جلسه

4

منشی جلسه

در ابتدا سهامداران انصراف خود را از کلیه صورتجلسات معوقه و بلاتکلیف در اداره ثبت شرکت ها اعلام میدارند.

دستور جلسه: ایجاد شعبه جدید و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

در خصوص ایجاد شعبه مقرر گردید ، شعبه جدید در……………………………………………………………………………………………………………………………………… کد پستی ……………………………. دایر گردید و بدین شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

نام و مشخصات مدیر شعبه :آقای ……………………… به شماره ملی …………………… به سمت مدیر شعبه انتخاب گردیدند.

به آقای …………………… احدی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء  ذیل دفتر اقدام  نماید . ((ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضا کلیه سهامداران  را تایید نمودند))

ختم جلسه در ساعت 10 صبح همان روز اعلام گردید.

                                                                                

نام شرکت : …………………….. ( سهامی خاص )

به شماره ثبت : ……………………

سرمایه ی ثبت شده : …………………… ریال

شناسه ملی : ……………………

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ …………………… ساعت 9 صبح ؛

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد سهام (همگی بانام)

امضاء

1
2
3
4

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص ؛ الحاق مواردی به موضوع فعالیت شرکت :

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………….  ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ………………… و شناسه ملی ………………… و سرمایه ثبت شده ………………… ريال در تاریخ …………………  ساعت 11 صبح با حضور کلیه سهامداران درمرکز اصلی شرکت تشکیل گردید.

ابتدا با رعایت ماده 101 لایحه قانون تجارت اشخاص ذیل به عنوان هیئت رئیسه انتخاب شدند ؛

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

سمت در جلسه

1

رئیس جلسه

2

ناظر جلسه

3

ناظر جلسه

4

منشی جلسه

 

دستور جلسه :

۱- الحاق مواردی به موضوع فعالیت شرکت و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

۲- تغییر آدرس شرکت و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

۳- تبدیل سهام با نام عادی به سهام بانام ممتاز

 

۱. پس از بحث و بررسی به منظور تکمیل موضوع شرکت عباراتی به آن الحاق گردید؛

ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ارائه کلیه فعالیتهای صنعتی در زمینه مشاوره ، طراحی ، نصب و راه اندازی ، کلیه ماشین آلات و دستگاه های صنعتی در خصوص پتروشیمی ، نیروگاهی ، پالایشگاهی ، واردات صنایع مادر و ماشین آلات و دستگاه های صنعتی مرتبط ، تجهیز ، تعمیر ، تامین و نگهداری ماشین آلات و دستگاه های مربوطه اخذ ضمانت نامه های بانکی و گشایش حساب ال سی و ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی 

و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت با اضافه کردن موارد فوق اصلاح گردید.

۲. در خصوص تغییر آدرس شرکت مقرر گردید ، محل شرکت  از آدرس فعلی به محل جدید به نشانی : ……………………………………………..…………………………… کد پستی : ………………………… منتقل گردید و بدین شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳. مجمع موافقت و تصویب نمود تعداد 25 سهم بانام عادی آقای ……………………… به سهام ممتاز تبدیل گردد. بدین ترتیب سرمایه شرکت عبارت است از …………………… ریال منقسم به 75 سهم با نام عادی و 25 سهم بانام ممتاز . امتیاز سهام ممتاز عبارت است از: سهام دار ممتاز باید در کلیه جلسه های مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره حضور داشته باشد و بدون حضور ایشان جلسه فاقد اعتبار می باشد و ماده مربوطه به شرح فوق در اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای ……………………… احدی از مدیران وکالت با حق توکیل به غیر داده  می شود  تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء  ذیل دفتراقدام  نماید . ((ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضا کلیه سهامداران  را تایید نمودند))  ختم جلسه ساعت 12 ظهر همان روز اعلام گردید.

نام شرکت :  ……………………… (سهامی خاص)

به شماره ثبت :  ……………………

سرمایه ثبت شده :  …………………… ریال

شناسه ملی :  ……………………

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ  …………………… ساعت 11 صبح ؛

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد سهام (همگی بانام)

امضاء

1
2
3
4

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص ؛ اصلاح ماده ۵ اساسنامه :

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت  …………………………….. ( سهامی خاص ) به شماره ثبت …………………………… و شناسه ملی …………………………… و سرمایه ثبت شده …………………………… ریال  در تاریخ ……………………………  ساعت 10 صبح در محل قانونی شرکت با حضور کلیه سهامداران تنظیم شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

ابتدا با رعایت ماده 101 لایحه قانون تجارت:

1ـ  آقای……………………………  به شماره ملی …………………………… بسمت رئیس جلسه

2ـ  آقای …………………………… به شماره ملی …………………………… بسمت ناظر جلسه

3ـ  آقای …………………………… به شماره ملی  …………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ  خانم …………………………… به شماره ملی   …………………………… سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند.

 

 دستور جلسه : الف- اصلاح ماده 5 اساسنامه

در خصوص اصلاح ماده 5 اساسنامه مقرر گردید: کلیه سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل گردید.بدین ترتیب سرمایه نقدی …………………………… ریال منقسم به …………………………… سهم بانام …………………………… ریالی می باشد و در نتیجه ماده 5 در اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید.

به آقای ……………………………  احدی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر داده  می شود  تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء  ذیل دفتر اقدام  نماید .

 

نام شرکت : …………………………… (سهامی خاص)

به شماره ثبت : ……………………………

سرمایه ثبت شده : …………………………… ريال

شناسه ملی : ……………………………

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  …………………………… ساعت 10 صبح:

          

  نام و نام خانوادگی

تعداد سهام  قبل از تبدیل نوع سهام

تعداد سهام  بعد از تبدیل نوع سهام

1
2
3
4

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص ؛ تعیین بازرسین :

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ……………………….  ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ……………………… و شناسه ملی ……………………… و سرمایه ثبت شده شرکت ……………………… ریال در تاریخ ……………………… ساعت 10 صبح، در محل قانونی شرکت با  حضور کلیه سهامداران تشکیل شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ؛

 

ابتدا با رعایت ماده 101 لایحه قانون تجارت اشخاص ذیل به عنوان هیئت رئیسه انتخاب شدند ؛

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

سمت در جلسه

1

رئیس جلسه

2

ناظر جلسه

3

ناظر جلسه

4

منشی جلسه

رئیس جلسه رسمیت جلسه را اعلام نمودند.

دستور جلسه ؛ تعیین بازرسین

در خصوص انتخاب بازرسین شرکت مقرر گردید : ……………………… به شماره ملی ……………………… به عنوان بازرس اصلی  شرکت و ………………………  به شماره ملی ………………………  به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.

بدینوسیله بازرسین تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111و147 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسین نمی باشد و با امضا ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم .

سهامداران در پایان جلسه به آقای ……………………… وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات در اداره ثبت شرکت ها و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید . ((ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضا کلیه سهامداران  را تایید نمودند)) ختم جلسه در ساعت 11 صبح همان روز اعلام گردید .

 

 

نام شرکت : ………………………….. (سهامی خاص)

به شماره ثبت : …………………………

سرمایه ثبت شده ………………………… ریال

شناسه ملی : …………………………

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  ………………………… ساعت 10 صبح:

ردیفنام و نام خانوادگیتعداد سهام (همگی بانام)امضاء
1
2
3

بیشتر بدانید :

ثبت تغییرات شرکت

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص ؛ تغییر نام شرکت :

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………  ثبت شده به شماره ……………………… و شناسه ملی ……………………… و سرمایه ثبت شده ……………………… ریال در تاریخ ………………………  ساعت 13 با حضور کلیه سهامداران درمرکز اصلی شرکت تشکیل گردید.

ابتدا با رعایت ماده 101 لایحه قانون تجارت اشخاص ذیل به عنوان هیئت رئیسه انتخاب شدند ؛

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

سمت در جلسه

1

رئیس جلسه

2

ناظر جلسه

3

ناظر جلسه

4

منشی جلسه

دستور جلسه : تغییر نام شرکت و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

در خصوص تغییر نام شرکت پس از بحث و بررسی و مقرر گردید که نام شرکت از ………………………  به ……………………… تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه  به شرح مذکور اصلاح گردید.

به آقای ……………………… احدی از مدیران وکالت با حق توکیل به غیر داده  می شود  تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء  ذیل دفتر اقدام  نماید . ((ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضا کلیه سهامداران  را تایید نمودند))  ختم جلسه ساعت 14 همان روز اعلام گردید.

 

نام شرکت :  …………………….. (سهامی خاص)

به شماره ثبت :  ……………………

سرمایه ثبت شده :  …………………… ریال

شناسه ملی :  ……………………

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ  …………………… ساعت 13 صبح ؛

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد سهام (همگی بانام)

امضاء
1
2
3
4

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص ؛ تغییر آدرس شرکت :

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………………….. (سهامی خاص) به شماره ثبت …………………….. شناسه ملی ………………………….. و سرمایه ثبت شده ……………………….. ریال   در تاریخ …………………………  ساعت 9 صبح در محل قانونی شرکت با حضور کلیه سهامداران تنظیم شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

ابتدا با رعایت ماده 101 لایحه قانون تجارت:

1ـ  خانم ……………………… به شماره ملی ……………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ  آقای ……………………… به شماره ملی  ……………………… به سمت ناظر جلسه

3ـ  خانم ……………………… به شماره ملی  ……………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ  آقای  ……………………… به شماره ملی ……………………… به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند.

در ابتدا سهامداران انصراف خود را از کلیه صورتجلسات معوقه و بلاتکلیف در اداره ثبت شرکت ها اعلام می دارند.

 دستور جلسه: تغییر آدرس شرکت و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

در خصوص تغییر آدرس شرکت مقرر گردید ، محل شرکت  از آدرس فعلی به محل جدید بنشانی : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. کد پستی: ………………………………… منتقل گردید و بدین شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای ……………………………… احدی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر داده  می شود  تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء  ذیل دفتر اقدام  نماید .

 

    نام شرکت : …………………………… (سهامی خاص)

به شماره ثبت : …………………………

سرمایه ثبت شده : ………………………… ریال

شناسه ملی : …………………………

لیست سهام داران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  ………………………… ساعت 9 صبح:

 

نام و نام خانوادگی

  تعداد سهام

  امضا

1
2
3
4

 

                                                                

بیشتر بدانید :

افزایش سرمایه

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص ؛ افزایش سرمایه :

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  شرکت ……………………………. (سهامی خاص ) شماره ثبت : ……………………………  شناسه ملی ……………………………  سرمایه …………………………… ریال که در تاریخ  ……………………………  راس ساعت …………………………… و با حضور کلیه  صاحبان سهام به شرح پیوست در محل شرکت تشکیل گردید .

در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت :

1- آقای …………………………… به شماره ملی …………………………… بسمت رئیس جلسه

2- آقای …………………………… به شماره ملی …………………………… بسمت  ناظر جلسه

3-آقای …………………………… به شماره ملی …………………………… ، بسمت ناظر جلسه

4- خانم …………………………… به شماره ملی …………………………… ، بسمت منشی جلسه انتخاب گردیدند .

قرائت دستور جلسه : رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ  گردید .

1.افزایش سرمایه و اصلاح ماده قانونی اساسنامه .

مصوبات مجمع : مجمع در خصوص دستور جلسه فوق تصمیمات زیر را اتخاذ نمود .

کلیه اعضای هیات مدیره بدینوسیله اعلام می نمایند که کلیه سرمایه تعهدی شرکت (65 درصد) پرداخت شده می باشد، لذا 100 درصد سرمایه شرکت پرداخت شده می باشد.

الف : پس از بحث و بررسی در خصوص گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت که همگی موید  ضرورت افزایش سرمایه شرکت میباشد مجمع عمومی فوق العاده به اتفاق آراء و با عنایت به مواد…………………….قانون تجارت  تصویب  نمود که سرمایه  ثبتی شرکت از محل مطالبات نقدی حال شده  سهامداران  از مبلغ ……………. ریال  منقسم به ……………… سهم  ………………  ریالی با نام به مبلغ…………………………. ریال(ده میلیارد و پنجاه میلیون ریال) منقسم به …………………….. سهم …………………….. ریالی بانام افزایش یابد . لذا پس از افزایش سرمایه ( ماده قانونی اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید )

ب : ماده قانونی اساسنامه : سرمایه شرکت مبلغ  ………………………. ریال منقسم به ………………….. سهم …………………  با نام تمام پرداخت میباشد .

کلیه اعضاء هیات مدیره  و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ماده 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره و بازرسان نمیباشد .

مجمع به اتفاق آراء به آقای …………………… وکالت  با حق توکیل به غیر دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت مراتب فوق و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نمایید.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی  فوق العاده مورخ  ………………  شرکت ……………………  به شماره ثبت ………………. ساعت 12 ( قبل از افزایش سرمایه )

 

۱- ……………………  سهم …………………… ریالی بانام                                امضا
۲- ……………………  سهم …………………… ریالی بانام                                امضا
۳- ……………………  سهم …………………… ریالی بانام                                امضا
۴- ……………………  سهم …………………… ریالی بانام                                امضا
جمع ……………………  سهم …………………… ریالی بانام                                امضا

 

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی  فوق العاده مورخ  …………………….  شرکت ……………………  به شماره ثبت  …………………… ساعت 12  ( بعد از افزایش سرمایه )

1- ……………………  سهم …………………… ریالی بانام                                امضا
2-  …………………… سهم …………………… ریالی بانام                                          امضا
3-  …………………… سهم …………………… ریالی بانام                                          امضا
4- …………………… سهم  …………………… ریالی بانام                                          امضا   
جمع …………………… سهم …………………… ریالی بانام                           

صورت ریز مطالبات سهامداران از شرکت ……………………. شماره ثبت …………………… حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………………… ساعت 12 :

۱-………………………….  سهم ………………………… ریالی بانام                                        امضا
۲-…………………………  سهم ………………………… ریالی بانام                                          امضا
۳-  ………………………… سهم  ………………………… ریالی بانام                                          امضا
۴- ………………………… سهم  ………………………… ریالی بانام                                          امضا
جمع ………………………… سهم ………………………… ریالی بانام

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص ؛ انتخاب بازرسین و انتخاب مدیران :

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ………………………….. به شماره ثبت ………………………… و شناسه ملی ………………………… و سرمایه ثبت شده ………………………… در تاریخ ………………………… ساعت 9 صبح، در محل قانونی شرکت با  حضور کلیه سهامداران تشکیل شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ؛

ابتدا با رعایت ماده 101 لایحه قانون تجارت ؛

1.آقای ………………………… به شماره ملی ………………………… به سمت  رئیس جلسه

2.آقای ………………………… به شماره ملی …………………………  به سمت ناظر جلسه

3.آقای ………………………… به شماره ملی ………………………… ، بسمت ناظر جلسه

4.آقای ………………………… به شماره ملی ………………………… ، به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ابتدا رئیس جلسه رسمیت جلسه را اعلام نمودند، در ابتدای جلسه سهامداران انصراف خود را از کلیه ی صورتجلسه های معوقه و بلاتکلیف در اداره ثبت اظهار نمودند .

دستور جلسه ؛ الف : انتخاب بازرسین شرکت

                       ب : انتخاب مدیران

الف : در خصوص انتخاب بازرسین شرکت مقرر گردید که موسسه ………………………… به شناسه ملی ………………………… به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای ………………………… فرزند ………………………… به شماره ملی …………………………  به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و با امضا ذیل صورتجلسه قبولی سمت نمودند.

ب : در خصوص انتخاب مدیران مقرر گردید ؛

1.آقای ………………………… به شماره ملی …………………………

  1. آقای ………………………… به شماره ملی …………………………

3.آقای ………………………… به شماره ملی …………………………

اعضا هیات مدیره به مدت  دو سال به قرار ذيل انتخاب گردیدند که با امضا ذیل صورتجلسه قبولی سمت نمودند.

کلیه اعضا هیات مدیره و بازرسین بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسین نمی باشد.

به آقای ………………………… از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر داده  می شود  تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء  ذیل دفتر اقدام  نماید .
ختم جلسه در ساعت 10 صبح همان روز اعلام گردید.

 

نام شرکت : ………………………… سهامی خاص

به شماره ثبت : …………………………

سرمایه ثبت شده : ………………………… ریال

شناسه ملی : …………………………

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ………………………… ساعت 9 صبح :

 

نام و نام خانوادگی

تعداد سهام

امضا

1
2
3
4
5
6

بیشتر بدانید :

نقل و انتقال سهام

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص ؛ نقل و انتقال سهام :

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………… ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ……………… و سرمایه ثبت شده ……………… ریال در تاریخ ……………… ساعت 9 صبح در محل قانونی شرکت با حضور کلیه سهامداران تنظیم شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

ابتدا با رعایت مادده 101 لایحه قانون تجارت:

1-آقای ……………… به شماره ملی ……………… بسمت رئیس جلسه

2-آقای ……………… به شماره ملی ……………… بسمت  ناظر جلسه

3-خانم……………… به شماره ملی ……………… بسمت ناظر جلسه

4-آقای ……………… به شماره ملی ……………… به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند .

در ابتدا سهامداران انصراف خود را از کلیه صورتجلسه های بلاتکلیف در اداره ثبت شرکتها اعلام داشتند .

دستور جلسه : نقل و انتقال سهام ، تغییر آدرس شرکت  ، اصلاح ماده 31 اساسنامه

1-آقای ……………… تعداد ……………… سهم بانام از ……………… سهم بانام خود را  به آقای ……………… به شماره شناسنامه ……………… و شماره ملی ……………… متولد ……………… صادره از ……………… ، فرزند ……………… انتقال دادند . درنتیجه تعداد سهام بانام ایشان از ……………… سهم بانام به ……………… سهم کاهش یافت.

در خصوص تغییر آدرس شرکت مقرر گردید ، محل شرکت  از آدرس فعلی به محل جدید بنشانی : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. کد پستی : ……………… منتقل گردید.

در خصوص اصلاح ماده اساسنامه مقرر گردید : تعداد اعضای هیئت مدیره به ……………… الی ……………… نفر تغییر یافت و بدین شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

سهامداران در پایان جلسه به آقای ……………… وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات در اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید.

در ساعت 10 همان روز جلسه خاتمه یافت.

نام شرکت : ……………………. (سهامی خاص)

به شماره ثبت : ……………………

سرمایه ثبت شده : …………………… ریال

شناسه ملی : ……………………

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  …………………… ساعت 9 صبح:

 

 

نام و نام خانوادگیتعداد سهام قبل از نقل و انتقال

  تعداد سهام بعد از نقل و

            انتقال

امضا
1
2
3
4
5

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید تمامی نمونه صورتجلسه های ارائه شده در بالا را دانلود نمایید.

نمونه صورتجلسات تغییرات شرکت سهامی خاص