واریز سود سهام عدالت از طریق سجام


بنا به گفته سخنگوی شورای عالی بورس، قرار بر این شد تا واریز سود سهام عدالت افرادی که هنگام آزادسازی سهام عدالت روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، به حساب سجام آنها واریز گردد.

گفتنی است که واریز سود سهام عدالت سال ۹۸ افرادی هم که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند توسط شرکت سمات انجام می‌شود.

دوﻟﺖ در دهه ۱۳۸۰ به منظور ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ بین افراد جامعه اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدى اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آنها ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﺨﺼﻴﺺ آن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

از زمان ارائه سهام عدالت به مردم ﺗﺎ پایان ﺳﺎل ١٣٩٨ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﻮدى به دارﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ورﻗﻪ ﺑﻬﺎدار تعلق می گرفت.
اﻣﺎ از ابتدای ﺳﺎل ١٣٩٩ روﻳﻪ تغییر کرده و دوﻟﺖ یازدهم ﺑﻪ این موضوع پرداخت که ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد را ﺑﻪ عهده ﻣﺮدم بگذارد.

در همین راﺳﺘﺎ در مرحله نخست ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ اعلام ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ اوراق را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
به این ترتیب سرمایه گذاران می توانستند یکی از دو روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

در روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻬﺎم عدالت ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺨﺼﻴﺺ می یابد و در روش ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻓﺮاد ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻬﺎم شرکت‌های سرمایه گذاری اﺳﺘﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻟﻚ ﺻﻨﺪوق تشکیل‌دهنده ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

 دهقان دهنوی با اشاره به اینکه قرار بود در ماه جاری انتخابات هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت برگزار شود، گفت:

با توجه به طولانی شدن فرایند  احراز صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره این شرکت ها در مراجع ذیصلاح، مقرر شد تا با تصمیم شورای عالی بورس، برگزاری این انتخابات به تعویق بیفتد.

بر همین اساس، مقرر شد کماکان امر مربوط به شرکت های سرمایه گذاری استانی و دیگر امور مرتبط تا پایان شهریور ماه 1400 بر عهده سازمان خصوصی سازی باشد تا زمینه های لازم برای حضور حداکثری کاندیداها برای عضویت در هیات مدیره و سهامداران برای حضور در انتخابات فراهم گردد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع دوم طرح شده در جلسه دیشب شورای عالی بورس را نحوه پرداخت و زمان واریز سود سهام عدالت را عنوان کرد و ابراز داشت:

با توجه به تعدد شرکت های حاضر در پرتفوی سهام عدالت، مقرر شد تا به منظور تسهیل فرایند، واریز سود سهام عدالت افرادی که مدیریت مستقیم را انتخاب کرده اند، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام شود.

سخنگوی شورای عالی بورس به برگزار نشدن انتخابات شرکت های سرمایه گذاری استانی اشاره و تصریح کرد: بر همین اساس، امسال واریز سود سهام عدالت سال 98 افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، به همان روش سهامداران مستقیم سهام عدالت و توسط شرکت سمات انجام می شود.